Общ регламент

Общ регламент относно защитата на данните

ГЛАВА 3
Права на субекта на данни
Раздел 1
Прозрачност и условия
Член 12
Прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субекта на данни
Раздел 2
Информация и достъп до лични данни
Член 13
Информация, предоставяна при събиране на лични данни от субекта на данните
Член 14
Информация, предоставяна, когато личните данни идват от субекта на данните
Член 15
Право на достъп на субекта на данните
Раздел 3
Коригиране и изтриване
Член 16
Право на коригиране
Член 17
Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)
Член 18
Право на ограничаване на обработването
Член 19
Задължение за уведомяване при коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването
Член 20
Право на преносимост на данните
Раздел 4
Право на възражение и автоматизирано вземане на индивидуални решения
Член 21
Право на възражение
Член 22
Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране
Раздел 5
Ограничения
Член 23
Ограничения
ГЛАВА 4
Администратор и обработващ лични данни
Раздел 1
Общи задължения
Член 24
Отговорност на администратора
Член 25
Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране
Член 26
Съвместни администратори
Член 27
Представители на администратори и обработващи лични данни, които не са установени в Съюза
Член 28
Обработващ личните данни
Член 29
Обработване под ръководството на администратора или обработващия лични данни
Член 30
Регистри на дейностите по обработване
Член 31
Сътрудничество с надзорния орган
Раздел 2
Сигурност на личните данни
Член 32
Сигурност на обработването
Член 33
Уведомяване на надзорния орган за нарушение на сигурността на личните данни
Член 34
Съобщаване на субекта на данните за нарушение на сигурността на личните данни
Раздел 3
Оценка на въздействието върху защитата на данните и предварителни консултации
Член 35
Оценка на въздействието върху защитата на данните
Член 36
Предварителна консултация
Раздел 4
Длъжностно лице по защита на данните
Член 37
Определяне на длъжностното лице по защита на данните
Член 38
Длъжност на длъжностното лице по защита на данните
Член 39
Задачи на длъжностното лице по защита на данните
Раздел 5
Кодекси за поведение и сертифициране
Член 40
Кодекси за поведение
Член 41
Наблюдение на одобрените кодекси за поведение
Член 42
Сертифициране
Член 43
Сертифициращи органи
ГЛАВА 10
Делегирани актове и актове за изпълнение
Член 92
Упражняване на делегирането
Член 93
Процедура на комитет