isikuandmete kaitse

isikuandmete kaitse üldmäärus

X PEATÜKK
Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid
Artikkel 92
Delegeeritud volituste rakendamine
Artikkel 93
Komiteemenetlus