An Rialachán

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

CAIBIDIL X
Gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme
Airteagal 92
An tarmligean a fheidhmiú
Airteagal 93
An nós imeachta coiste