allmän dataskyddsförordning

allmän dataskyddsförordning

KAPITEL 10
Delegerade akter och genomförandeakter
Artikel 92
Utövande av delegeringen
Artikel 93
Kommittéförfarande