ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Δικαιώματά του υποκειμένου των δεδομένων
Τμήμα 1
Διαφάνεια και ρυθμίσεις
Άρθρο 12
Διαφανής ενημέρωση, ανακοίνωση και ρυθμίσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων
Τμήμα 2
Ενημέρωση και πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 13
Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται από το υποκείμενο των δεδομένων
Άρθρο 14
Πληροφορίες που παρέχονται εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν έχουν συλλεγεί από το υποκείμενο των δεδομένων
Άρθρο 15
Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων
Τμήμα 3
Διόρθωση και διαγραφή
Άρθρο 16
Δικαίωμα διόρθωσης
Άρθρο 17
Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)
Άρθρο 18
Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Άρθρο 19
Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας
Άρθρο 20
Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
Τμήμα 4
Δικαίωμα εναντίωσης και αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων
Άρθρο 21
Δικαίωμα εναντίωσης
Άρθρο 22
Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
Τμήμα 5
Περιορισμοί
Άρθρο 23
Περιορισμοί
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία
Τμήμα 1
Γενικές υποχρεώσεις
Άρθρο 24
Ευθύνη του υπευθύνου επεξεργασίας
Άρθρο 25
Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού
Άρθρο 26
Από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας
Άρθρο 27
Εκπρόσωποι υπευθύνων επεξεργασίας ή εκτελούντων την επεξεργασία μη εγκατεστημένων στην Ένωση
Άρθρο 28
Εκτελών την επεξεργασία
Άρθρο 29
Επεξεργασία υπό την εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία
Άρθρο 30
Αρχεία των δραστηριοτήτων επεξεργασίας
Άρθρο 31
Συνεργασία με την εποπτική αρχή
Τμήμα 2
Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Άρθρο 32
Ασφάλεια επεξεργασίας
Άρθρο 33
Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην εποπτική αρχή
Άρθρο 34
Ανακοίνωση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποκείμενο των δεδομένων
Τμήμα 3
Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και προηγούμενη διαβούλευση
Άρθρο 35
Εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων
Άρθρο 36
Προηγούμενη διαβούλευση
Τμήμα 4
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων
Άρθρο 37
Ορισμός του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
Άρθρο 38
Θέση του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
Άρθρο 39
Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
Τμήμα 5
Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση
Άρθρο 40
Κώδικες δεοντολογίας
Άρθρο 41
Παρακολούθηση των εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας
Άρθρο 42
Πιστοποίηση
Άρθρο 43
Φορείς πιστοποίησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και εκτελεστικές πράξεις
Άρθρο 92
Άσκηση της εξουσιοδότησης
Άρθρο 93
Διαδικασία επιτροπής