Άρθρο 99

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

  • Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018.
  • Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

    Βρυξέλλες, 27 Απριλίου 2016.