Член 50

Международно сътрудничество за защита на личните данни

По отношение на трети държави и международни организации Комисията и надзорните органи предприемат подходящи стъпки за:

  • a) разработване на механизми за международно сътрудничество с цел подпомагане ефективното прилагане на законодателството за защита на личните данни;
  • б) осигуряване на международна взаимопомощ при прилагането на законодателството за защита на личните данни, включително чрез уведомяване, препращане на жалби, помощ при разследвания и обмен на информация, при условие че има подходящи гаранции за защитата на личните данни и другите основни права и свободи;
  • в) включване на съответните заинтересовани страни в обсъждания и дейности, насочени към насърчаване на международното сътрудничество за прилагането на законодателството за защита на личните данни;
  • г) насърчаване на обмена и документирането на законодателството и практиките в областта на защитата на личните данни, включително относно спорове за компетентност с трети държави.