Член 73

Председател

  • Комитетът избира с обикновено мнозинство председател и двама заместник-председатели измежду своите членове.
  • Мандатът на председателя и на заместник-председателите е пет години и може да бъде подновяван еднократно.