Член 2

Материален обхват

 • Настоящият регламент се прилага за обработването на лични данни изцяло или частично с автоматични средства, както и за обработването с други средства на лични данни, които са част от регистър с лични данни или които са предназначени да съставляват част от регистър с лични данни.
 • Настоящият регламент не се прилага за обработването на лични данни:
  • a) в хода на дейности, които са извън приложното поле на правото на Съюза;
  • б) от държавите членки, когато извършват дейности, които попадат в приложното поле на дял V, глава 2 от ДЕС;
  • в) от физическо лице в хода на чисто лични или домашни занимания;
  • г) от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наложените наказания, включително предпазването от и предотвратяването на заплахи за обществената сигурност.
 • При обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001. Регламент (ЕО) № 45/2001 и другите правни актове на Съюза, приложими към подобна обработка на лични данни, се адаптират към принципите и правилата на настоящия регламент в съответствие с член 98.
 • Настоящият регламент не засяга прилагането на Директива 2000/31/ЕО, и по-специално разпоредбите относно отговорностите на междинните доставчици на услуги в членове 12—15 от посочената директива.