Член 93

Процедура на комитет

  • Комисията се подпомага от комитет. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.
  • При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.
  • При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.