Член 67

Обмен на информация

    Комисията може да приема актове за изпълнение с общ обхват за да уточни договореностите за обмен на информация по електронен път между надзорните органи, както и между надзорните органи и Комитета, по-специално стандартизирания формат, посочен в член 64.

    Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 93, параграф 2.