67. pants

Inform─ücijas apmai┼ća

    Komisija var pie┼ćemt visp─ür─ôji piem─ôrojamus ─źsteno┼íanas aktus, lai noteiktu k─ürt─źbu, k─üd─ü, izmantojot elektroniskus l─źdzek─╝us, uzraudz─źbas iest─üdes apmain─üs ar inform─üciju sav─ü starp─ü un ar kol─ô─úiju, jo ─źpa┼íi nosakot standarta form─ütu, kas min─ôts 64.┬ápant─ü.

    Min─ôtos ─źsteno┼íanas aktus pie┼ćem saska┼ć─ü ar p─ürbaudes proced┼źru, kas min─ôta 93.┬ápanta 2.┬ápunkt─ü.