3. pants

Teritoriālā darbības joma

  • Å o regulu piemēro personas datu apstrādei saistÄ«bā ar darbÄ«bām, ko veic pārziņa vai apstrādātāja uzņēmējdarbÄ«bas vietā SavienÄ«bā, neatkarÄ«gi no tā, vai apstrāde notiek vai nenotiek SavienÄ«bā.
  • Å o regulu piemēro SavienÄ«bā esoÅ¡u datu subjektu personas datu apstrādei, ko veic pārzinis vai apstrādātājs, kas neveic uzņēmējdarbÄ«bu SavienÄ«bā, ja apstrādes darbÄ«bas ir saistÄ«tas ar:
    • a) preču vai pakalpojumu piedāvāšanu šādiem datu subjektiem SavienÄ«bā, neatkarÄ«gi no tā, vai no datu subjekta tiek prasÄ«ta samaksa; vai
    • b) viņu uzvedÄ«bas novēroÅ¡anu, ciktāl viņu uzvedÄ«ba notiek SavienÄ«bā.
  • Å o regulu piemēro personas datu apstrādei, ko veic pārzinis, kas neveic uzņēmējdarbÄ«bu SavienÄ«bā, bet vietā, kur saskaņā ar starptautiskajām publiskajām tiesÄ«bām ir piemērojamas dalÄ«bvalsts tiesÄ«bas.