96. pants

Saist─źba ar iepriek┼í nosl─ôgtiem nol─źgumiem

    Starptautiskie nol─źgumi, kuri ietver personas datu nos┼źt─ź┼íanu uz tre┼í─üm valst─źm vai starptautisk─üm organiz─ücij─üm un kurus dal─źbvalstis ir nosl─ôgu┼ías pirms 2016.┬ágada 24.┬ámaija, un kuri ir saska┼ć─ü ar Savien─źbas ties─źbu aktiem, kas ir piem─ôrojami pirms min─ôt─üs dienas, paliek sp─ôk─ü l─źdz br─źdim, kad tie tiek groz─źti, aizst─üti vai atcelti.