84. pants

Sankcijas

  • Dal─źbvalstis paredz noteikumus par cit─üm sankcij─üm, ko piem─ôro par ┼í─źs regulas p─ürk─üpumiem, jo ─źpa┼íi p─ürk─üpumiem, par kuriem nav paredz─ôti administrat─źvi naudas sodi saska┼ć─ü ar 83.┬ápantu, un veic visus nepiecie┼íamos pas─ükumus, lai nodro┼íin─ütu, ka ┼íos noteikumus ─źsteno. ┼á─üdas sankcijas ir iedarb─źgas, sam─ôr─źgas un atturo┼ías.
  • L─źdz 2018.┬ágada 25.┬ámaijam katra dal─źbvalsts pazi┼ćo Komisijai to ties─źbu aktu noteikumus, ko t─ü pie┼ćem, iev─ôrojot 1.┬ápunktu, un nekav─ôjoties pazi┼ćo Komisijai par jebkuriem turpm─ükiem ┼ío noteikumu groz─źjumiem.