52. pants

Neatkar─źba

  • Katra uzraudz─źbas iest─üde r─źkojas piln─źgi neatkar─źgi, pildot savus uzdevumus un ─źstenojot savas pilnvaras saska┼ć─ü ar ┼ío regulu.
  • Katras uzraudz─źbas iest─üdes loceklis vai locek─╝i, pildot uzdevumus un ─źstenojot pilnvaras saska┼ć─ü ar ┼ío regulu, ir br─źvi no ─ür─ôjas┬áÔÇô tie┼ías vai netie┼ías┬áÔÇô ietekmes un ne no viena nel┼źdz un nepie┼ćem nor─üd─źjumus.
  • Katras uzraudz─źbas iest─üdes loceklis vai locek─╝i atturas veikt jebk─üdas darb─źbas, kas nav savienojamas ar vi┼ću pien─ükumiem, un, esot amat─ü, neuz┼ćemas nek─üdu citu nesavienojamu algotu vai nealgotu darbu.
  • Katra dal─źbvalsts nodro┼íina, lai katrai uzraudz─źbas iest─üdei b┼źtu pie┼í─Ěirti cilv─ôkresursi, tehniskie un finan┼íu resursi, telpas un infrastrukt┼źra, kas nepiecie┼íami efekt─źvai t─üs uzdevumu izpildei un pilnvaru ─źsteno┼íanai, tostarp ar─ź t─üdu uzdevumu izpildei un pilnvaru ─źsteno┼íanai, kuri j─üveic saist─źb─ü ar savstarp─ôjo pal─źdz─źbu, sadarb─źbu un dal─źbu kol─ô─úij─ü.
  • Katra dal─źbvalsts nodro┼íina, lai katra uzraudz─źbas iest─üde izraudz─źtos person─ülu un lai tai b┼źtu pa┼íai savs person─üls, kas b┼źtu pak─╝auts vien─źgi attiec─źg─üs uzraudz─źbas iest─üdes locek─╝a vai locek─╝u vad─źbai.
  • Katra dal─źbvalsts nodro┼íina, lai katra uzraudz─źbas iest─üde b┼źtu pak─╝auta t─üdai finan┼íu kontrolei, kas neietekm─ô t─üs neatkar─źbu, un lai tai b┼źtu atsevi┼í─Ěs publisks gada bud┼żets, kas var b┼źt da─╝a no kop─ôj─ü valsts bud┼żeta.