49. pants

Atkāpes īpašās situācijās

 • Ja nav pieņemts lēmums par aizsardzÄ«bas lÄ«meņa pietiekamÄ«bu saskaņā ar 45. panta 3. punktu vai nav nodroÅ¡inātas atbilstoÅ¡as garantijas saskaņā ar 46. pantu, tostarp saistoÅ¡i uzņēmuma noteikumi, personas datu nosÅ«tÄ«Å¡ana vai vairākkārtēja nosÅ«tÄ«Å¡ana uz treÅ¡o valsti vai starptautisku organizāciju notiek tikai tad, ja izpildÄ«ts viens no turpmāk minētajiem nosacÄ«jumiem:
  • a) datu subjekts ir skaidri piekritis ierosinātajai nosÅ«tÄ«Å¡anai pēc tam, kad ir ticis informēts par iespējamiem riskiem, ko šāda nosÅ«tÄ«Å¡ana var radÄ«t datu subjektam lēmuma par aizsardzÄ«bas lÄ«meņa pietiekamÄ«bu un atbilstoÅ¡u garantiju trÅ«kuma dēļ;
  • b) nosÅ«tÄ«Å¡ana ir vajadzÄ«ga, lai izpildÄ«tu lÄ«gumu starp datu subjektu un pārzini vai Ä«stenotu pasākumus pirms lÄ«guma noslēgÅ¡anas, kas pieņemti pēc datu subjekta pieprasÄ«juma;
  • c) nosÅ«tÄ«Å¡ana ir vajadzÄ«ga lÄ«guma noslēgÅ¡anai starp pārzini un citu fizisku vai juridisku personu datu subjekta interesēs vai šāda lÄ«guma izpildei;
  • d) nosÅ«tÄ«Å¡ana ir nepiecieÅ¡ama, ja ir svarÄ«gi iemesli sabiedrÄ«bas interesēs;
  • e) nosÅ«tÄ«Å¡ana ir vajadzÄ«ga, lai celtu, Ä«stenotu vai aizstāvētu likumÄ«gas prasÄ«bas;
  • f) nosÅ«tÄ«Å¡ana ir vajadzÄ«ga, lai aizsargātu datu subjekta vai citu personu Ä«paÅ¡i svarÄ«gas intereses, ja datu subjekts ir fiziski vai tiesiski nespējÄ«gs dot savu piekriÅ¡anu;
  • g) nosÅ«tÄ«Å¡anu izdara no reÄ£istra, kurÅ¡ saskaņā ar SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem ir paredzēts, lai sniegtu informāciju sabiedrÄ«bai, un kuru var izmantot vai nu plaÅ¡a sabiedrÄ«ba, vai jebkura persona, kas var pierādÄ«t savas leÄ£itÄ«mās intereses, taču vienÄ«gi tiktāl, ciktāl konkrētajā gadÄ«jumā tiek pildÄ«ti SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktos paredzētie izmantoÅ¡anas nosacÄ«jumi.
   Ja nosūtīšanu nevar balstīt uz 45. vai 46. pantā ietvertu noteikumu, tostarp noteikumu par saistošiem uzņēmuma noteikumiem, un nav piemērojama neviena no atkāpēm īpašās situācijās saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju var notikt tikai tad, ja nosūtīšana neatkārtojas, attiecas vienīgi uz ierobežotu skaitu datu subjektu, ir vajadzīga pārziņa pārliecinošām leģitīmām interesēm, attiecībā uz kurām datu subjekta intereses vai tiesības un brīvības nav svarīgākas, un pārzinis ir novērtējis visus apstākļus saistībā ar datu nosūtīšanu un, pamatojoties uz minēto novērtējumu, ir sniedzis atbilstošas garantijas attiecībā uz personas datu aizsardzību. Pārzinis par nosūtīšanu informē uzraudzības iestādi. Papildus 13. un 14. pantā minētās informācijas sniegšanai pārzinis informē datu subjektu par nosūtīšanu un par pārliecinošām leģitīmām interesēm.
 • NosÅ«tot datus saskaņā ar 1. punkta pirmās daļas g) apakÅ¡punktu, nenosÅ«ta pilnÄ«gi visus reÄ£istrā ietvertos personas datus vai veselas personas datu kategorijas. Ja reÄ£istrs ir paredzēts, lai to varētu izmantot personas, kurām ir leÄ£itÄ«mas intereses, datus nosÅ«ta tikai pēc minēto personu pieprasÄ«juma vai ja Å¡Ä«s personas ir datu saņēmēji.
 • Šā panta 1. punkta pirmās daļas a), b) un c) apakÅ¡punktu un otro daļu nepiemēro publisko iestāžu darbÄ«bai, kad tās Ä«steno savas publiskās pilnvaras.
 • SabiedrÄ«bas intereses, kas minētas 1. punkta pirmās daļas d) apakÅ¡punktā, ir atzÄ«tas SavienÄ«bas tiesÄ«bās vai tās dalÄ«bvalsts tiesÄ«bās, kas ir piemērojamas pārzinim.
 • Ja nav lēmuma par aizsardzÄ«bas lÄ«meņa pietiekamÄ«bu, SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktos, ja ir svarÄ«gi iemesli sabiedrÄ«bas interesēs, skaidri nosaka ierobežojumus attiecÄ«bā uz konkrētu kategoriju personas datu nosÅ«tÄ«Å¡anu uz treÅ¡o valsti vai starptautisku organizāciju. DalÄ«bvalstis par jebkādiem šādiem noteikumiem paziņo Komisijai.
 • Pārzinis vai apstrādātājs 30. pantā minētajos datu reÄ£istros dokumentē novērtējumu, kā arÄ« šā panta 1. punkta otrajā daļā izklāstÄ«tās atbilstošās garantijas.