75. pants

Sekretari─üts

 • Kol─ô─úijai ir sekretari─üts, kuru nodro┼íina Eiropas Datu aizsardz─źbas uzraudz─źt─üjs.
 • Sekretari─üts pilda uzdevumus tikai p─ôc kol─ô─úijas priek┼ís─ôd─ôt─üja nor─üd─ôm.
 • Uz Eiropas Datu aizsardz─źbas uzraudz─źt─üja person─ülu, kas ir iesaist─źts t─üdu uzdevumu veik┼ían─ü, kuri ar ┼ío regulu ir uztic─ôti kol─ô─úijai, attiecas pak─╝aut─źbas k─ürt─źba, kas ir atsevi┼í─Ěa no t─ü person─üla, kur┼í ir iesaist─źts t─üdu uzdevumu veik┼ían─ü, kurus devis Eiropas Datu aizsardz─źbas uzraudz─źt─üjs.
 • Attiec─źg─ü gad─źjum─ü kol─ô─úija un Eiropas Datu aizsardz─źbas uzraudz─źt─üjs izveido un public─ô sapra┼íanas memorandu, ar ko tiek ─źstenots ┼íis pants, noteikta sadarb─źbas k─ürt─źba un ko piem─ôro tam Eiropas Datu aizsardz─źbas uzraudz─źt─üja person─ülam, kas iesaist─źts t─üdu uzdevumu veik┼ían─ü, kuri ar ┼ío regulu ir uztic─ôti kol─ô─úijai.
 • Sekretari─üts sniedz anal─źtisku, administrat─źvu un lo─úistikas atbalstu kol─ô─úijai.
 • Sekretari─üts jo ─źpa┼íi ir atbild─źgs par:
  • a) Kol─ô─úijas ikdienas darbu;
  • b) sazi┼ću starp Kol─ô─úijas locek─╝iem, priek┼ís─ôd─ôt─üju un Komisiju;
  • c) sazi┼ću ar cit─üm instit┼źcij─üm un sabiedr─źbu;
  • d) elektronisko l─źdzek─╝u izmanto┼íanu iek┼í─ôjai un ─ür─ôjai sazi┼ćai;
  • e) attiec─źg─üs inform─ücijas tulko┼íanu;
  • f) kol─ô─úijas san─üksmju sagatavo┼íanu un turpm─ükiem pas─ükumiem;
  • g) kol─ô─úijas pie┼ćemto atzinumu, l─ômumu par str─źdu iz┼í─Ěir┼íanu starp uzraudz─źbas iest─üd─ôm un citu dokumentu sagatavo┼íanu, izstr─üdi un public─ô┼íanu.