75 straipsnis

Sekretoriatas

 • Valdyba turi sekretoriatą, kurio paslaugas teikia Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstaiga.
 • Sekretoriatas vykdo savo užduotis laikydamasis išmintinai Valdybos pirmininko nurodymų.
 • Vykdant šiuo reglamentu Valdybai pavestas užduotis dalyvaujantys Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstaigos darbuotojai atsiskaito skirtingiems vadovams, nei darbuotojai, vykdantys Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui pavestas užduotis.
 • Tam tikrais atvejais Valdyba ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas parengia ir paskelbia susitarimo memorandumą, kuriuo įgyvendinamas šis straipsnis; jame apibrėžiamos jų bendradarbiavimo sąlygos ir jis taikomas Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno įstaigos darbuotojams, dalyvaujantiems vykdant šiuo reglamentu Valdybai pavestas užduotis.
 • Sekretoriatas Valdybai teikia analitinę, administracinę ir logistinę paramą.
 • Sekretoriatas visų pirma atsako už:
  • a) Valdybos kasdienę veiklą;
  • b) Valdybos narių, jos pirmininko ir Komisijos tarpusavio ryšius;
  • c) ryšius su kitomis institucijomis ir visuomene;
  • d) elektroninių priemonių naudojimą vidaus ir išorės ryšiams palaikyti;
  • e) reikšmingos informacijos vertimą;
  • f) Valdybos posėdžių rengimą ir su jais susijusią tolesnę veiklą;
  • g) su Valdybos priimamomis nuomonėmis, sprendimais dėl priežiūros institucijų ginčų išsprendimo ir kitais tekstais susijusį parengiamąjį darbą, jų rengimą ir paskelbimą.