83 straipsnis

Bendrosios administracinių baudų skyrimo sąlygos

 • Kiekviena priežiÅ«ros institucija užtikrina, kad pagal šį straipsnį skiriamos administracinės baudos už 4, 5 ir 6 dalyse nurodytus Å¡io reglamento pažeidimus kiekvienu konkrečiu atveju bÅ«tų veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos.
 • Administracinės baudos, atsižvelgiant į kiekvieno konkretaus atvejo aplinkybes, skiriamos kartu su 58 straipsnio 2 dalies a–h punktuose ir j punkte nurodytomis priemonėmis arba vietoj jų. Sprendžiant dėl to, ar skirti administracinę baudą, ir sprendžiant dėl administracinės baudos dydžio kiekvienu konkrečiu atveju deramai atsižvelgiama į Å¡iuos dalykus:
  • a) pažeidimo pobÅ«dį, sunkumą ir trukmę, atsižvelgiant į atitinkamo duomenų tvarkymo pobÅ«dį, aprėptį ar tikslą, taip pat į nukentėjusių duomenų subjektų skaičių ir jų patirtos žalos dydį;
  • b) tai, ar pažeidimas padarytas tyčia, ar dėl aplaidumo;
  • c) bet kuriuos veiksmus, kurių duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas ėmėsi, kad sumažintų duomenų subjektų patirtą žalą;
  • d) duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo atsakomybės dydį, atsižvelgiant į jų pagal 25 ir 32 straipsnius įgyvendintas technines ir organizacines priemones;
  • e) bet kuriuos to duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo svarbius ankstesnius pažeidimus;
  • f) bendradarbiavimo su priežiÅ«ros institucija siekiant atitaisyti pažeidimą ir sumažinti galimą neigiamą jo poveikį laipsnį;
  • g) asmens duomenų, kuriems pažeidimas turi poveikį, kategorijas;
  • h) tai, kokiu bÅ«du priežiÅ«ros institucija sužinojo apie pažeidimą, visų pirma tai, ar duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas pranešė apie pažeidimą (jei taip – kokiu mastu);
  • i) jei atitinkamam duomenų valdytojui arba duomenų tvarkytojui dėl to paties dalyko anksčiau buvo taikytos 58 straipsnio 2 dalyje nurodytos priemonės – ar laikytasi tų priemonių;
  • j) ar laikomasi patvirtintų elgesio kodeksų pagal 40 straipsnį arba patvirtintų sertifikavimo mechanizmų pagal 42 straipsnį; ir
  • k) kitus sunkinančius ar Å¡velninančius veiksnius, susijusius su konkretaus atvejo aplinkybėmis, pavyzdžiui, finansinę naudą, kuri buvo gauta, arba nuostolius, kurių buvo iÅ¡vengta, tiesiogiai ar netiesiogiai dėl pažeidimo;
 • Jei duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas, atlikdamas tą pačią tvarkymo operaciją ar susijusias tvarkymo operacijas, tyčia ar dėl aplaidumo pažeidžia kelias Å¡io reglamento nuostatas, bendra administracinės baudos suma nėra didesnė nei suma, kuri nustatyta už rimčiausią pažeidimą.
 • Pažeidus toliau iÅ¡vardytas nuostatas, pagal 2 dalį skiriamos administracinės baudos iki 10 000 000 EUR arba, įmonės atveju – iki 2 % jos ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra didesnė:
  • a) duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo prievoles 8, 11, 25-39 ir 42 bei 43 straipsnius;
  • b) sertifikavimo įstaigos prievoles pagal 42 ir 43 straipsnius;
  • c) stebėsenos įstaigos prievoles pagal 41 straipsnio 4 dalį;
 • Pažeidus toliau iÅ¡vardytas nuostatas, pagal 2 dalį skiriamos administracinės baudos iki 20 000 000 EUR arba, įmonės atveju – iki 4 % jos ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra didesnė:
  • a) pagrindinius duomenų tvarkymo principus, įskaitant sutikimo sąlygas, pagal 5, 6, 7 ir 9 straipsnius;
  • b) duomenų subjekto teises pagal 12–22 straipsnius;
  • c) asmens duomenų perdavimą duomenų gavėjui trečiojoje valstybėje arba tarptautinei organizacijai pagal 44–49 straipsnius;
  • d) prievoles pagal valstybės narės teisės aktus, priimtus pagal IX skyrių;
  • e) jei nesilaikoma priežiÅ«ros institucijos nurodymo arba laikino ar nuolatinio duomenų tvarkymo apribojimo arba duomenų srautų sustabdymo pagal 58 straipsnio 2 dalį arba nesuteikiama prieigos galimybė pažeidžiant 58 straipsnio 1 dalį;
 • Jei nesilaikoma 58 straipsnio 2 dalyje nurodyto priežiÅ«ros institucijos nurodymo, pagal Å¡io straipsnio 2 dalį skiriamos administracinės baudos iki 20 000 000 EUR arba, įmonės atveju – iki 4 % jos ankstesnių finansinių metų bendros metinės pasaulinės apyvartos, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra didesnė.
 • Nedarant poveikio priežiÅ«ros institucijų įgaliojimams imtis taisomųjų veiksmų pagal 58 straipsnio 2 dalį, kiekviena valstybė narė gali nustatyti taisykles, reglamentuojančias tai, ar ir kokiu mastu administracinės baudos gali bÅ«ti skiriamos valdžios institucijomis ir įstaigoms, įsisteigusioms toje valstybėje narėje.
 • PriežiÅ«ros institucijos naudojimuisi įgaliojimais pagal šį straipsnį taikomos atitinkamos procedÅ«rinės garantijos laikantis Sąjungos teisės aktų ir valstybės narės teisės aktų, įskaitant veiksmingas teismines teisių gynimo priemones ir tinkamą procesą.
 • Jei valstybės narės teisės sistemoje nenumatoma administracinių baudų, Å¡is straipsnis gali bÅ«ti taikomas taip, kad baudą inicijuotų kompetentinga priežiÅ«ros institucija, o ją skirtų kompetentingi nacionaliniai teismai, kartu užtikrinant, kad tos teisių gynimo priemonės bÅ«tų veiksmingos ir turėtų priežiÅ«ros institucijų skiriamoms administracinėms baudoms lygiavertį poveikį. Bet kuriuo atveju skiriamos baudos turi bÅ«ti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos. Tos valstybės narės ne vėliau kaip 2018 m. gegužės 25 d. praneÅ¡a Komisijai savo teisės aktų nuostatas, kurias jos priima pagal Å¡ią dalį, ir nedelsdamos praneÅ¡a vėlesnius tas nuostatas keičiančius teisės aktus ar su jomis susijusius pakeitimus.