Artikel 83

Generelle betingelser for p√•l√¶ggelse af administrative b√łder

 • Hver tilsynsmyndighed sikrer, at p√•l√¶ggelse af administrative b√łder i henhold til denne artikel for overtr√¶delse af denne forordning som omhandlet i stk.¬†4, 5 og 6 i hver enkelt sag er effektiv, st√•r i rimeligt forhold til overtr√¶delsen og har afskr√¶kkende virkning.
 • Afh√¶ngigt af omst√¶ndighederne i hver enkelt sag p√•l√¶gges administrative b√łder i till√¶g til eller i stedet for foranstaltninger som omhandlet i artikel 58, stk. 2, litra a)-h) og j). N√•r der tr√¶ffes afg√łrelse om, hvorvidt der skal p√•l√¶gges en administrativ b√łde, og om den administrative b√łdes st√łrrelse i hver enkelt sag, tages der beh√łrigt hensyn til f√łlgende:
  • a) overtr√¶delsens karakter, alvor og varighed under hensyntagen til p√•g√¶ldende behandlings karakter, omfang eller form√•l samt antal registrerede, der er ber√łrt, og omfanget af den skade, som de har lidt
  • b) hvorvidt overtr√¶delsen blev beg√•et fors√¶tligt eller uagtsomt
  • c) eventuelle foranstaltninger, der er truffet af den dataansvarlige eller databehandleren for at begr√¶nse den skade, som den registrerede har lidt
  • d) den dataansvarliges eller databehandlerens grad af ansvar under hensyntagen til tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som de har gennemf√łrt i henhold til artikel¬†25 og 32
  • e) den dataansvarliges eller databehandlerens eventuelle relevante tidligere overtr√¶delser
  • f) graden af samarbejde med tilsynsmyndigheden for at afhj√¶lpe overtr√¶delsen og begr√¶nse de negative konsekvenser, som overtr√¶delsen m√•tte have givet anledning til
  • g) de kategorier af personoplysninger, der er ber√łrt af overtr√¶delsen
  • h) den m√•de, hvorp√• tilsynsmyndigheden fik kendskab til overtr√¶delsen, navnlig om den dataansvarlige eller databehandleren har underrettet om overtr√¶delsen, og i givet fald i hvilket omfang
  • i) overholdelse af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 58, stk. 2, hvis der tidligere over for den p√•g√¶ldende dataansvarlige eller databehandler er blevet truffet s√•danne foranstaltninger med hensyn til samme genstand
  • j) overholdelse af godkendte adf√¶rdskodekser i henhold til artikel 40 eller godkendte certificeringsmekanismer i henhold til artikel 42, og
  • k) om der er andre sk√¶rpende eller formildende faktorer ved sagens omst√¶ndigheder, s√•som opn√•ede √łkonomiske fordele eller undg√•ede tab som direkte eller indirekte f√łlge af overtr√¶delsen.
 • Hvis en dataansvarlig eller en databehandler fors√¶tligt eller uagtsomt i forbindelse med de samme eller forbundne behandlingsaktiviteter overtr√¶der flere bestemmelser i denne forordning, m√• den administrative b√łdes samlede st√łrrelse ikke overstige bel√łbet for den alvorligste overtr√¶delse.
 • Overtr√¶delse af f√łlgende bestemmelser straffes i overensstemmelse med stk.¬†2 med administrative b√łder p√• op til 10¬†000¬†000¬†EUR, eller hvis det drejer sig om en virksomhed, med op til 2 % af dens samlede globale √•rlige oms√¶tning i det foreg√•ende regnskabs√•r, s√•fremt dette bel√łb er h√łjere:
  • a) den dataansvarliges og databehandlerens forpligtelser i henhold til artikel 8, 11, 25-39 og 42 og 43
  • b) certificeringsorganets forpligtelser i henhold til artikel¬†42 og 43
  • c) kontrolorganets forpligtelser i henhold til artikel¬†41, stk.¬†4.
 • Overtr√¶delse af f√łlgende bestemmelser straffes i overensstemmelse med stk.¬†2 med administrative b√łder p√• op til 20¬†000¬†000¬†EUR, eller hvis det drejer sig om en virksomhed, med op til 4 % af dens samlede globale √•rlige oms√¶tning i det foreg√•ende regnskabs√•r, s√•fremt dette bel√łb er h√łjere:
  • a) de grundl√¶ggende principper for behandling, herunder betingelserne for samtykke, i artikel¬†5, 6, 7 og 9
  • b) de registreredes rettigheder i henhold til artikel 12-22
  • c) overf√łrsel af personoplysninger til en modtager i et tredjeland eller en international organisation i henhold til artikel¬†44-49
  • d) eventuelle forpligtigelser i medf√łr af medlemsstaternes nationale ret vedtaget i henhold til kapitel¬†IX
  • e) manglende overholdelse af et p√•bud eller en midlertidig eller definitiv begr√¶nsning af behandling eller tilsynsmyndighedens suspension af overf√łrsel af oplysninger i henhold til artikel¬†58, stk. 2, eller manglende adgang i strid med artikel 58, stk. 1.
 • Manglende overholdelse af et p√•bud fra tilsynsmyndigheden som omhandlet i artikel¬†58, stk.¬†2, straffes i overensstemmelse med n√¶rv√¶rende artikels stk.¬†2 med administrative b√łder p√• op til 20¬†000¬†000¬†EUR, eller hvis det drejer sig om en virksomhed, med op til 4 % af dens samlede globale √•rlige oms√¶tning i det foreg√•ende regnskabs√•r, s√•fremt dette bel√łb er h√łjere.
 • Uden at det ber√łrer tilsynsmyndighedernes korrigerende bef√łjelser i henhold til artikel¬†58, stk.¬†2, kan hver medlemsstat fasts√¶tte regler om, hvorvidt og i hvilket omfang administrative b√łder m√• p√•l√¶gges offentlige myndigheder og organer, der er etableret i den p√•g√¶ldende medlemsstat.
 • Tilsynsmyndighedens ud√łvelse af bef√łjelser i henhold til denne artikel skal v√¶re underlagt forn√łdne procedurem√¶ssige garantier i overensstemmelse med EU-retten og medlemsstaternes nationale ret, bl.a. effektive retsmidler og retf√¶rdig procedure.
 • Hvis en medlemsstats retssystem ikke giver mulighed for at p√•l√¶gge administrative b√łder, kan denne artikel¬†anvendes p√• en s√•dan m√•de, at den kompetente tilsynsmyndighed tager skridt til b√łder, og de kompetente nationale domstole p√•l√¶gger dem, idet det sikres, at disse retsmidler er effektive, og at deres virkning svarer til virkningen af administrative b√łder, som p√•l√¶gges af tilsynsmyndighederne. B√łder skal under alle omst√¶ndigheder v√¶re effektive, st√• i rimeligt forhold til overtr√¶delsen og have afskr√¶kkende virkning. De p√•g√¶ldende medlemsstater giver Kommissionen meddelelse om bestemmelserne i deres love, som de vedtager i henhold til dette stykke, senest den 25.¬†maj 2018 og underretter den straks om alle senere √¶ndringslove eller √¶ndringer, der ber√łrer dem.