Artikel 22

Automatiske individuelle afgĂžrelser, herunder profilering

  • Den registrerede har ret til ikke at vĂŠre genstand for en afgĂžrelse, der alene er baseret pĂ„ automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller pĂ„ tilsvarende vis betydeligt pĂ„virker den pĂ„gĂŠldende.
  • Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis afgĂžrelsen:
    • a) er nĂždvendig for indgĂ„else eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig
    • b) er hjemlet i EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som ogsĂ„ fastsĂŠtter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser eller
    • c) er baseret pĂ„ den registreredes udtrykkelige samtykke.
  • I de tilfĂŠlde, der er omhandlet i stk. 2, litra a) og c), gennemfĂžrer den dataansvarlige passende foranstaltninger til at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, i det mindste den registreredes ret til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at fremkomme med sine synspunkter og til at bestride afgĂžrelsen.
  • De afgĂžrelser, der er omhandlet i stk. 2, mĂ„ ikke baseres pĂ„ sĂŠrlige kategorier af personoplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, medmindre artikel 9, stk. 2, litra a) eller g), finder anvendelse, og der er indfĂžrt passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser.