Artikel 61

Gensidig bistand

 • Tilsynsmyndighederne udveksler relevante oplysninger og yder hinanden gensidig bistand med henblik p√• at gennemf√łre og anvende denne forordning p√• en ensartet m√•de og tr√¶ffer foranstaltninger med henblik p√• et effektivt samarbejde med hinanden. Gensidig bistand omfatter navnlig anmodninger om oplysninger og tilsynsforanstaltninger, som f.eks. anmodninger om gennemf√łrelse af forudg√•ende godkendelser og h√łringer, inspektioner og unders√łgelser.
 • Hver tilsynsmyndighed tr√¶ffer alle passende foranstaltninger, som er n√łdvendige for at besvare en anmodning fra en anden tilsynsmyndighed uden un√łdig forsinkelse og senest en m√•ned efter modtagelsen af anmodningen. S√•danne foranstaltninger kan bl.a. omfatte videregivelse af relevante oplysninger om gennemf√łrelsen af en unders√łgelse.
 • Anmodninger om bistand skal indeholde alle n√łdvendige oplysninger, herunder form√•let med og grunden til anmodningen. Udvekslede oplysninger m√• kun anvendes til det form√•l, som er angivet i anmodningen.
 • Den anmodede tilsynsmyndighed m√• ikke afvise at im√łdekomme anmodningen, medmindre:
  • a) den ikke har kompetence med hensyn til genstanden for anmodningen eller de foranstaltninger, som den anmodes om at iv√¶rks√¶tte, eller
  • b) im√łdekommelse af anmodningen ville udg√łre en overtr√¶delse af denne forordning eller af EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som den tilsynsmyndighed, der modtager anmodningen, er underlagt.
 • Den anmodede tilsynsmyndighed underretter den anmodende tilsynsmyndighed om resultaterne eller efter omst√¶ndighederne om fremskridtene med de foranstaltninger, der er truffet for at im√łdekomme anmodningen. Den anmodede tilsynsmyndighed begrunder enhver afvisning af at im√łdekomme en anmodning i henhold til stk. 4.
 • Anmodede tilsynsmyndigheder fremsender som hovedregel de oplysninger, som andre tilsynsmyndigheder anmoder om, elektronisk i et standardformat.
 • Anmodede tilsynsmyndigheder m√• ikke opkr√¶ve gebyr for foranstaltninger, der tr√¶ffes af dem p√• grundlag af en anmodning om gensidig bistand. Tilsynsmyndighederne kan vedtage regler om at godtg√łre hinanden for specifikke udgifter, der opst√•r under ekstraordin√¶re omst√¶ndigheder, n√•r der ydes gensidig bistand.
 • Hvis en tilsynsmyndighed ikke giver de oplysninger, der er omhandlet i denne artikels stk.¬†5, inden for en m√•ned efter modtagelsen af en anmodning fra en anden tilsynsmyndighed, kan den anmodende tilsynsmyndighed vedtage en forel√łbig foranstaltning p√• sin medlemsstats omr√•de i henhold til artikel¬†55, stk.¬†1. I dette tilf√¶lde antages kravet om behovet for at handle omg√•ende, jf. artikel¬†66, stk.¬†1, at v√¶re opfyldt, og at kr√¶ve en hurtig bindende afg√łrelse fra Databeskyttelsesr√•det, jf. artikel¬†66, stk.¬†2.
 • Kommissionen kan ved gennemf√łrelsesretsakter fastl√¶gge format og procedurer for gensidig bistand som omhandlet i denne artikel og ordninger for elektronisk udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndigheder og mellem tilsynsmyndigheder og Databeskyttelsesr√•det, navnlig standardformatet omhandlet i denne artikels stk.¬†6. Disse gennemf√łrelsesretsakter vedtages efter unders√łgelsesproceduren i artikel¬†93, stk.¬†2.