Artikel 58

BefĂžjelser

 • Hver tilsynsmyndighed har alle af fĂžlgende undersĂžgelsesbefĂžjelser:
  • a) at give den dataansvarlige og databehandleren samt den dataansvarliges eller databehandlerens eventuelle reprĂŠsentant pĂ„bud om at give alle oplysninger, der krĂŠves til udfĂžrelse af myndighedens opgaver
  • b) at foretage undersĂžgelser i form af databeskyttelsesrevisioner
  • c) at foretage en revision af certificeringer udstedt i henhold til artikel 42, stk. 7
  • d) at underrette den dataansvarlige eller databehandleren om en pĂ„stĂ„et overtrĂŠdelse af denne forordning
  • e) af den dataansvarlige eller databehandleren at fĂ„ adgang til alle personoplysninger og oplysninger, der er nĂždvendige for at varetage dens opgaver
  • f) at fĂ„ adgang til alle lokaler hos den dataansvarlige og databehandleren, herunder til databehandlingsudstyr og -midler, i overensstemmelse med retsplejeregler i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.
 • Hver tilsynsmyndighed har alle af fĂžlgende korrigerende befĂžjelser:
  • a) at udstede advarsler til en dataansvarlig eller en databehandler om, at planlagte behandlingsaktiviteter sandsynligvis vil vĂŠre i strid med denne forordning
  • b) at udtale kritik af en dataansvarlig eller en databehandler, hvis behandlingsaktiviteter har vĂŠret i strid med denne forordning
  • c) at give den dataansvarlige eller databehandleren pĂ„bud om at imĂždekomme den registreredes anmodninger om at udĂžve sine rettigheder i henhold til denne forordning
  • d) at give den dataansvarlige eller databehandleren pĂ„bud om at bringe behandlingsaktiviteter i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og, hvis det er hensigtsmĂŠssigt, pĂ„ en nĂŠrmere angivet mĂ„de og inden for en nĂŠrmere angivet frist
  • e) at give den dataansvarlige pĂ„bud om at underrette den registrerede om et brud pĂ„ persondatasikkerheden
  • f) midlertidigt eller definitivt at begrĂŠnse, herunder forbyde, behandling
  • g) at give pĂ„bud om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrĂŠnsning af behandling i henhold til artikel 16, 17 og 18 og meddelelse af sĂ„danne handlinger til de modtagere, som personoplysningerne er videregivet til i henhold til artikel 17, stk. 2, og artikel 19
  • h) at trĂŠkke en certificering tilbage eller at give et certificeringsorgan pĂ„bud om at trĂŠkke en certificering, der er udstedt i henhold til artikel 42 og 43, tilbage eller at give certificeringsorganet pĂ„bud om ikke at udstede en certificering, hvis kravene til certificering ikke er eller ikke lĂŠngere er opfyldt
  • i) at pĂ„lĂŠgge en administrativ bĂžde i henhold til artikel 83 i tillĂŠg til eller i stedet for foranstaltningerne i dette stykke, afhĂŠngigt af omstĂŠndighederne i hvert enkelt tilfĂŠlde, og
  • j) at pĂ„byde suspension af overfĂžrsel af oplysninger til en modtager i et tredjeland eller til en international organisation.
 • Hver tilsynsmyndighed har alle af fĂžlgende godkendelses- og rĂ„dgivningsbefĂžjelser:
  • a) at rĂ„dgive den dataansvarlige efter den procedure for forudgĂ„ende hĂžring, der er omhandlet i artikel 36
  • b) pĂ„ eget initiativ eller pĂ„ anmodning at afgive udtalelser til det nationale parlament, medlemsstatens regering eller i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale ret til andre institutioner og organer samt offentligheden om ethvert spĂžrgsmĂ„l om beskyttelse af personoplysninger
  • c) at godkende den i artikel 36, stk. 5, omhandlede behandling, hvis en sĂ„dan forudgĂ„ende godkendelse er pĂ„krĂŠvet i henhold til den pĂ„gĂŠldende medlemsstats nationale ret
  • d) at afgive udtalelse og godkende forslag til adfĂŠrdskodekser i henhold til artikel 40, stk. 5
  • e) at akkreditere certificeringsorganer i henhold til artikel 43
  • f) at udstede certificeringer og godkende kriterier for certificering i overensstemmelse med artikel 42, stk. 5
  • g) at vedtage standardbestemmelser om databeskyttelse som omhandlet i artikel 28, stk. 8, og i artikel 46, stk. 2, litra d)
  • h) at godkende kontraktbestemmelser som omhandlet i artikel 46, stk. 3, litra a)
  • i) at godkende administrative ordninger som omhandlet i artikel 46, stk. 3, litra b)
  • j) at godkende bindende virksomhedsregler i henhold til artikel 47.
 • UdĂžvelse af de befĂžjelser, der tillĂŠgges tilsynsmyndigheden i medfĂžr af denne artikel, er underlagt de fornĂždne garantier, herunder effektive retsmidler og retfĂŠrdig procedure, der er fastsat i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret i overensstemmelse med chartret.
 • Hver medlemsstat fastsĂŠtter ved lov, at dens tilsynsmyndighed har befĂžjelse til at indbringe overtrĂŠdelser af denne forordning for de judicielle myndigheder og om nĂždvendigt at indlede eller pĂ„ anden mĂ„de deltage i retssager med henblik pĂ„ at hĂ„ndhĂŠve bestemmelserne i denne forordning.
 • Hver medlemsstat kan ved lov fastsĂŠtte, at dens tilsynsmyndighed har yderligere befĂžjelser end dem, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3. UdĂžvelsen af disse befĂžjelser mĂ„ ikke hindre en effektiv anvendelse af kapitel VII.