Artikel 58

Beføjelser

 • Hver tilsynsmyndighed har alle af følgende undersøgelsesbeføjelser:
  • a) at give den dataansvarlige og databehandleren samt den dataansvarliges eller databehandlerens eventuelle repræsentant påbud om at give alle oplysninger, der kræves til udførelse af myndighedens opgaver
  • b) at foretage undersøgelser i form af databeskyttelsesrevisioner
  • c) at foretage en revision af certificeringer udstedt i henhold til artikel 42, stk. 7
  • d) at underrette den dataansvarlige eller databehandleren om en påstået overtrædelse af denne forordning
  • e) af den dataansvarlige eller databehandleren at få adgang til alle personoplysninger og oplysninger, der er nødvendige for at varetage dens opgaver
  • f) at få adgang til alle lokaler hos den dataansvarlige og databehandleren, herunder til databehandlingsudstyr og -midler, i overensstemmelse med retsplejeregler i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.
 • Hver tilsynsmyndighed har alle af følgende korrigerende beføjelser:
  • a) at udstede advarsler til en dataansvarlig eller en databehandler om, at planlagte behandlingsaktiviteter sandsynligvis vil være i strid med denne forordning
  • b) at udtale kritik af en dataansvarlig eller en databehandler, hvis behandlingsaktiviteter har været i strid med denne forordning
  • c) at give den dataansvarlige eller databehandleren påbud om at imødekomme den registreredes anmodninger om at udøve sine rettigheder i henhold til denne forordning
  • d) at give den dataansvarlige eller databehandleren påbud om at bringe behandlingsaktiviteter i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og, hvis det er hensigtsmæssigt, på en nærmere angivet måde og inden for en nærmere angivet frist
  • e) at give den dataansvarlige påbud om at underrette den registrerede om et brud på persondatasikkerheden
  • f) midlertidigt eller definitivt at begrænse, herunder forbyde, behandling
  • g) at give påbud om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling i henhold til artikel 16, 17 og 18 og meddelelse af sådanne handlinger til de modtagere, som personoplysningerne er videregivet til i henhold til artikel 17, stk. 2, og artikel 19
  • h) at trække en certificering tilbage eller at give et certificeringsorgan påbud om at trække en certificering, der er udstedt i henhold til artikel 42 og 43, tilbage eller at give certificeringsorganet påbud om ikke at udstede en certificering, hvis kravene til certificering ikke er eller ikke længere er opfyldt
  • i) at pålægge en administrativ bøde i henhold til artikel 83 i tillæg til eller i stedet for foranstaltningerne i dette stykke, afhængigt af omstændighederne i hvert enkelt tilfælde, og
  • j) at påbyde suspension af overførsel af oplysninger til en modtager i et tredjeland eller til en international organisation.
 • Hver tilsynsmyndighed har alle af følgende godkendelses- og rådgivningsbeføjelser:
  • a) at rådgive den dataansvarlige efter den procedure for forudgående høring, der er omhandlet i artikel 36
  • b) på eget initiativ eller på anmodning at afgive udtalelser til det nationale parlament, medlemsstatens regering eller i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale ret til andre institutioner og organer samt offentligheden om ethvert spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger
  • c) at godkende den i artikel 36, stk. 5, omhandlede behandling, hvis en sådan forudgående godkendelse er påkrævet i henhold til den pågældende medlemsstats nationale ret
  • d) at afgive udtalelse og godkende forslag til adfærdskodekser i henhold til artikel 40, stk. 5
  • e) at akkreditere certificeringsorganer i henhold til artikel 43
  • f) at udstede certificeringer og godkende kriterier for certificering i overensstemmelse med artikel 42, stk. 5
  • g) at vedtage standardbestemmelser om databeskyttelse som omhandlet i artikel 28, stk. 8, og i artikel 46, stk. 2, litra d)
  • h) at godkende kontraktbestemmelser som omhandlet i artikel 46, stk. 3, litra a)
  • i) at godkende administrative ordninger som omhandlet i artikel 46, stk. 3, litra b)
  • j) at godkende bindende virksomhedsregler i henhold til artikel 47.
 • Udøvelse af de beføjelser, der tillægges tilsynsmyndigheden i medfør af denne artikel, er underlagt de fornødne garantier, herunder effektive retsmidler og retfærdig procedure, der er fastsat i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret i overensstemmelse med chartret.
 • Hver medlemsstat fastsætter ved lov, at dens tilsynsmyndighed har beføjelse til at indbringe overtrædelser af denne forordning for de judicielle myndigheder og om nødvendigt at indlede eller på anden måde deltage i retssager med henblik på at håndhæve bestemmelserne i denne forordning.
 • Hver medlemsstat kan ved lov fastsætte, at dens tilsynsmyndighed har yderligere beføjelser end dem, der er omhandlet i stk. 1, 2 og 3. Udøvelsen af disse beføjelser må ikke hindre en effektiv anvendelse af kapitel VII.