Artikel 58

Bef√łjelser

 • Hver tilsynsmyndighed har alle af f√łlgende unders√łgelsesbef√łjelser:
  • a) at give den dataansvarlige og databehandleren samt den dataansvarliges eller databehandlerens eventuelle repr√¶sentant p√•bud om at give alle oplysninger, der kr√¶ves til udf√łrelse af myndighedens opgaver
  • b) at foretage unders√łgelser i form af databeskyttelsesrevisioner
  • c) at foretage en revision af certificeringer udstedt i henhold til artikel¬†42, stk.¬†7
  • d) at underrette den dataansvarlige eller databehandleren om en p√•st√•et overtr√¶delse af denne forordning
  • e) af den dataansvarlige eller databehandleren at f√• adgang til alle personoplysninger og oplysninger, der er n√łdvendige for at varetage dens opgaver
  • f) at f√• adgang til alle lokaler hos den dataansvarlige og databehandleren, herunder til databehandlingsudstyr og -midler, i overensstemmelse med retsplejeregler i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.
 • Hver tilsynsmyndighed har alle af f√łlgende korrigerende bef√łjelser:
  • a) at udstede advarsler til en dataansvarlig eller en databehandler om, at planlagte behandlingsaktiviteter sandsynligvis vil v√¶re i strid med denne forordning
  • b) at udtale kritik af en dataansvarlig eller en databehandler, hvis behandlingsaktiviteter har v√¶ret i strid med denne forordning
  • c) at give den dataansvarlige eller databehandleren p√•bud om at im√łdekomme den registreredes anmodninger om at ud√łve sine rettigheder i henhold til denne forordning
  • d) at give den dataansvarlige eller databehandleren p√•bud om at bringe behandlingsaktiviteter i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning og, hvis det er hensigtsm√¶ssigt, p√• en n√¶rmere angivet m√•de og inden for en n√¶rmere angivet frist
  • e) at give den dataansvarlige p√•bud om at underrette den registrerede om et brud p√• persondatasikkerheden
  • f) midlertidigt eller definitivt at begr√¶nse, herunder forbyde, behandling
  • g) at give p√•bud om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begr√¶nsning af behandling i henhold til artikel¬†16,¬†17 og 18 og meddelelse af s√•danne handlinger til de modtagere, som personoplysningerne er videregivet til i henhold til artikel 17, stk. 2, og artikel 19
  • h) at tr√¶kke en certificering tilbage eller at give et certificeringsorgan p√•bud om at tr√¶kke en certificering, der er udstedt i henhold til artikel¬†42 og 43, tilbage eller at give certificeringsorganet p√•bud om ikke at udstede en certificering, hvis kravene til certificering ikke er eller ikke l√¶ngere er opfyldt
  • i) at p√•l√¶gge en administrativ b√łde i henhold til artikel¬†83 i till√¶g til eller i stedet for foranstaltningerne i dette stykke, afh√¶ngigt af omst√¶ndighederne i hvert enkelt tilf√¶lde, og
  • j) at p√•byde suspension af overf√łrsel af oplysninger til en modtager i et tredjeland eller til en international organisation.
 • Hver tilsynsmyndighed har alle af f√łlgende godkendelses- og r√•dgivningsbef√łjelser:
  • a) at r√•dgive den dataansvarlige efter den procedure for forudg√•ende h√łring, der er omhandlet i artikel¬†36
  • b) p√• eget initiativ eller p√• anmodning at afgive udtalelser til det nationale parlament, medlemsstatens regering eller i overensstemmelse med medlemsstaternes nationale ret til andre institutioner og organer samt offentligheden om ethvert sp√łrgsm√•l om beskyttelse af personoplysninger
  • c) at godkende den i artikel¬†36, stk.¬†5, omhandlede behandling, hvis en s√•dan forudg√•ende godkendelse er p√•kr√¶vet i henhold til den p√•g√¶ldende medlemsstats nationale ret
  • d) at afgive udtalelse og godkende forslag til adf√¶rdskodekser i henhold til artikel¬†40, stk.¬†5
  • e) at akkreditere certificeringsorganer i henhold til artikel 43
  • f) at udstede certificeringer og godkende kriterier for certificering i overensstemmelse med artikel¬†42, stk.¬†5
  • g) at vedtage standardbestemmelser om databeskyttelse som omhandlet i artikel¬†28, stk.¬†8, og i artikel¬†46, stk.¬†2, litra¬†d)
  • h) at godkende kontraktbestemmelser som omhandlet i artikel¬†46, stk.¬†3, litra¬†a)
  • i) at godkende administrative ordninger som omhandlet i artikel¬†46, stk.¬†3, litra¬†b)
  • j) at godkende bindende virksomhedsregler i henhold til artikel¬†47.
 • Ud√łvelse af de bef√łjelser, der till√¶gges tilsynsmyndigheden i medf√łr af denne artikel, er underlagt de forn√łdne garantier, herunder effektive retsmidler og retf√¶rdig procedure, der er fastsat i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret i overensstemmelse med chartret.
 • Hver medlemsstat fasts√¶tter ved lov, at dens tilsynsmyndighed har bef√łjelse til at indbringe overtr√¶delser af denne forordning for de judicielle myndigheder og om n√łdvendigt at indlede eller p√• anden m√•de deltage i retssager med henblik p√• at h√•ndh√¶ve bestemmelserne i denne forordning.
 • Hver medlemsstat kan ved lov fasts√¶tte, at dens tilsynsmyndighed har yderligere bef√łjelser end dem, der er omhandlet i stk.¬†1, 2 og 3. Ud√łvelsen af disse bef√łjelser m√• ikke hindre en effektiv anvendelse af kapitel¬†VII.