Artikel 45

Overf√łrsler baseret p√• en afg√łrelse om tilstr√¶kkeligheden af beskyttelsesniveauet

 • Overf√łrsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation kan finde sted, hvis Kommissionen har fastsl√•et, at tredjelandet, et omr√•de eller en eller flere specifikke sektorer i dette tredjeland, eller den p√•g√¶ldende internationale organisation har et tilstr√¶kkeligt beskyttelsesniveau. En s√•dan overf√łrsel kr√¶ver ikke specifik godkendelse.
 • Ved vurdering af beskyttelsesniveauets tilstr√¶kkelighed tager Kommissionen navnlig f√łlgende elementer i betragtning:
  • a) retsstatsprincippet, respekt for menneskerettighederne og de grundl√¶ggende frihedsrettigheder, relevant lovgivning, b√•de generel og sektorbestemt, herunder vedr√łrende offentlig sikkerhed, forsvar, statens sikkerhed og strafferet og offentlige myndigheders adgang til personoplysninger, samt gennemf√łrelsen af s√•dan lovgivning, databeskyttelsesregler, faglige regler og sikkerhedsforanstaltninger, herunder regler for videreoverf√łrsel af personoplysninger til et andet tredjeland eller en anden international organisation, der g√¶lder i dette land eller denne internationale organisation, retspraksis samt effektive rettigheder for registrerede, som kan h√•ndh√¶ves, og effektiv administrativ og retslig pr√łvelse for de registrerede, hvis personoplysninger overf√łres
  • b) tilstedev√¶relse af en eller flere velfungerende uafh√¶ngige tilsynsmyndigheder i tredjelandet, eller som den internationale organisation er underlagt, med ansvar for at sikre og h√•ndh√¶ve, at databeskyttelsesreglerne overholdes, herunder tilstr√¶kkelige h√•ndh√¶velsesbef√łjelser, for at bist√• og r√•dgive de registrerede, n√•r de ud√łver deres rettigheder, og for samarbejde med tilsynsmyndighederne i medlemsstaterne, og
  • c) de internationale forpligtelser, som tredjelandet eller den internationale organisation har p√•taget sig, eller andre forpligtelser, der f√łlger af retligt bindende konventioner eller instrumenter og af landets eller organisationens deltagelse i multilaterale eller regionale systemer, navnlig vedr√łrende beskyttelse af personoplysninger.
 • Kommissionen kan efter vurdering af beskyttelsesniveauets tilstr√¶kkelighed ved hj√¶lp af en gennemf√łrelsesretsakt fastsl√•, at et tredjeland, et omr√•de eller en eller flere specifikke sektorer i et tredjeland, eller en international organisation sikrer et tilstr√¶kkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med denne artikels stk. 2. I den p√•g√¶ldende gennemf√łrelsesretsakt fasts√¶ttes en mekanisme for regelm√¶ssig revision, som foretages mindst hvert fjerde √•r, og som inddrager enhver relevant udvikling i tredjelandet eller den internationale organisation. I gennemf√łrelsesretsakten angives dennes territoriale og sektorbestemte anvendelsesomr√•de og i p√•kommende tilf√¶lde den eller de tilsynsmyndigheder, der er omhandlet i denne artikels stk. 2, litra b). Gennemf√łrelsesretsakten vedtages efter unders√łgelsesproceduren i artikel¬†93, stk.¬†2.
 • Kommissionen overv√•ger l√łbende udvikling i tredjelande og internationale organisationer, der kan p√•virke virkningen af afg√łrelser, der er vedtaget i henhold til denne artikels stk. 3, og afg√łrelser og beslutninger, der er vedtaget p√• grundlag af artikel 25, stk. 6, i direktiv 95/46/EF.
 • Kommissionen oph√¶ver, √¶ndrer eller suspenderer i det omfang, det er n√łdvendigt, uden tilbagevirkende kraft afg√łrelsen omhandlet i denne artikels stk. 3 ved hj√¶lp af gennemf√łrelsesretsakter, hvis tilg√¶ngelige oplysninger, navnlig efter den i denne artikels stk. 3 omhandlede revision, viser, at et tredjeland, et omr√•de eller en eller flere specifikke sektorer i et tredjeland, eller en international organisation ikke l√¶ngere sikrer et tilstr√¶kkeligt beskyttelsesniveau i overensstemmelse med denne artikels stk. 2. Disse gennemf√łrelsesretsakter vedtages efter unders√łgelsesproceduren i artikel¬†93, stk.¬†2.
 • I beh√łrigt begrundede s√¶rligt hastende tilf√¶lde vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 93, stk. 3, gennemf√łrelsesretsakter, der finder anvendelse straks.

 • Kommissionen f√łrer konsultationer med tredjelandet eller den internationale organisation med henblik p√• at afhj√¶lpe den situation, der har givet anledning til en afg√łrelse vedtaget i henhold til stk. 5.
 • En afg√łrelse som angivet i denne artikels stk. 5 ber√łrer ikke overf√łrsel af personoplysninger til det p√•g√¶ldende tredjeland, et omr√•de eller en eller flere specifikke sektorer i dette tredjeland, eller den p√•g√¶ldende internationale organisation i medf√łr af artikel 46-49.
 • Kommissionen offentligg√łr i Den Europ√¶iske Unions Tidende og p√• sit websted en liste over tredjelande, omr√•der og specifikke sektorer i tredjelande samt internationale organisationer, som den har fastsl√•et sikrer eller ikke l√¶ngere sikrer et tilstr√¶kkeligt beskyttelsesniveau.
 • Afg√łrelser og beslutninger, der er vedtaget af Kommissionen p√• grundlag af artikel 25, stk.¬†6, i direktiv 95/46/EF, g√¶lder fortsat, indtil de √¶ndres, erstattes eller oph√¶ves ved en kommissionsafg√łrelse, der vedtages i henhold til n√¶rv√¶rende artikels stk. 3 eller 5.