Artikel 45

Överföring pĂ„ grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivĂ„

 • Personuppgifter fĂ„r överföras till ett tredjeland eller en internationell organisation om kommissionen har beslutat att tredjelandet, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer i tredjelandet, eller den internationella organisationen i frĂ„ga sĂ€kerstĂ€ller en adekvat skyddsnivĂ„. En sĂ„dan överföring ska inte krĂ€va nĂ„got sĂ€rskilt tillstĂ„nd.
 • NĂ€r kommissionen bedömer om en adekvat skyddsnivĂ„ föreligger ska den sĂ€rskilt beakta
  • a) rĂ€ttsstatsprincipen, respekten för de mĂ€nskliga rĂ€ttigheterna och de grundlĂ€ggande friheterna, relevant lagstiftning, bĂ„de allmĂ€n lagstiftning och sektorslagstiftning, inklusive avseende allmĂ€n sĂ€kerhet, försvar, nationell sĂ€kerhet och straffrĂ€tt och offentliga myndigheters tillgĂ„ng till personuppgifter samt tillĂ€mpningen av sĂ„dan lagstiftning, dataskyddsregler, yrkesregler och sĂ€kerhetsbestĂ€mmelser, inbegripet regler för vidare överföring av personuppgifter till ett annat tredjeland eller en annan internationell organisation, som ska följas i det landet eller den internationella organisationen, rĂ€ttspraxis samt faktiska och verkstĂ€llbara rĂ€ttigheter för registrerade och effektiv administrativ och rĂ€ttslig prövning för de registrerade vars personuppgifter överförs,
  • b) huruvida det finns en eller flera effektivt fungerande oberoende tillsynsmyndigheter i tredjelandet, eller som utövar tillsyn över den internationella organisationen, som har ansvar för att sĂ€kerstĂ€lla och kontrollera att dataskyddsregler följs, inklusive lĂ€mpliga verkstĂ€llighetsbefogenheter, ge de registrerade rĂ„d och assistans nĂ€r det gĂ€ller utövandet av deras rĂ€ttigheter och samarbeta med medlemsstaternas tillsynsmyndigheter, och
  • c) vilka internationella Ă„taganden det berörda tredjelandet eller den berörda internationella organisationen har gjort, eller andra skyldigheter som följer av rĂ€ttsligt bindande konventioner eller instrument samt av dess deltagande i multilaterala eller regionala system, sĂ€rskilt rörande skydd av personuppgifter.
 • Kommissionen fĂ„r, efter att ha bedömt om det föreligger en adekvat skyddsnivĂ„, genom en genomförandeakt besluta att ett tredjeland, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer inom ett tredjeland, eller en internationell organisation sĂ€kerstĂ€ller en adekvat skyddsnivĂ„ i den mening som avses i punkt 2 i den hĂ€r artikeln. Genomförandeakten ska inrĂ€tta en mekanism för regelbunden översyn, minst vart fjĂ€rde Ă„r, som ska beakta all relevant utveckling i det tredjelandet eller den internationella organisationen. Beslutets territoriella och sektorsmĂ€ssiga tillĂ€mpning ska regleras i genomförandeakten, dĂ€r det ocksĂ„ i förekommande fall ska anges vilken eller vilka myndigheter som Ă€r tillsynsmyndighet(er) enligt punkt 2 b i den hĂ€r artikeln. Genomförandeakten ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.
 • Kommissionen ska fortlöpande övervaka utveckling i tredjelĂ€nder och internationella organisationer vilken kan pĂ„verka hur beslut som antagits enligt punkt 3 i den hĂ€r artikeln och beslut som antagits pĂ„ grundval av artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG fungerar.
 • Kommissionen ska, nĂ€r tillgĂ€nglig information visar, i synnerhet efter den översyn som avses i punkt 3 i den hĂ€r artikeln, att ett tredjeland, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer inom tredjelandet i frĂ„ga eller en internationell organisation inte lĂ€ngre sĂ€kerstĂ€ller adekvat skydd i den mening som avses i punkt 2 i den hĂ€r artikeln och, i den mĂ„n det behövs, genom genomförandeakter Ă„terkalla, Ă€ndra eller upphĂ€va det beslut som avses i punkt 3 i den hĂ€r artikeln utan retroaktiv verkan. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 93.2.
 • NĂ€r det föreligger vederbörligen motiverade och tvingande skĂ€l till skyndsamhet ska kommissionen anta omedelbart tillĂ€mpliga genomförandeakter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 93.3.

 • Kommissionen ska samrĂ„da med tredjelandet eller den internationella organisationen i frĂ„ga för att lösa den situation som lett till beslutet enligt punkt 5.
 • Beslut enligt punkt 5 i den hĂ€r artikeln ska inte pĂ„verka överföring av personuppgifter till tredjelandet, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer inom tredjelandet, eller den internationella organisationen i frĂ„ga enligt artiklarna 46–49.
 • Kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning och pĂ„ sin webbplats offentliggöra en förteckning över de tredjelĂ€nder och de territorier och specificerade sektorer i ett givet tredjeland samt de internationella organisationer för vilka den har faststĂ€llt att en adekvat skyddsnivĂ„ inte eller inte lĂ€ngre sĂ€kerstĂ€lls.
 • De beslut som antas av kommissionen pĂ„ grundval av artikel 25.6 i direktiv 95/46/EG ska förbli i kraft tills de Ă€ndrats, ersatts eller upphĂ€vts av ett kommissionsbeslut som antagits i enlighet med punkt 3 eller 5 i den hĂ€r artikeln.