Artikel 60

Samarbete mellan den ansvariga tillsynsmyndigheten och de andra berörda tillsynsmyndigheterna

 • Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska samarbeta med de andra berörda tillsynsmyndigheterna i enlighet med denna artikel i en strĂ€van att uppnĂ„ samförstĂ„nd. Den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna ska utbyta all relevant information med varandra.
 • Den ansvariga tillsynsmyndigheten fĂ„r nĂ€r som helst begĂ€ra att andra berörda tillsynsmyndigheter ger ömsesidigt bistĂ„nd i enlighet med artikel 61 och fĂ„r genomföra gemensamma insatser i enlighet med artikel 62, i synnerhet för att utföra utredningar eller övervaka genomförandet av en Ă„tgĂ€rd som avser en personuppgiftsansvarig eller ett personuppgiftsbitrĂ€de som Ă€r etablerad i en annan medlemsstat.
 • Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmĂ„l meddela de andra berörda tillsynsmyndigheterna den relevanta informationen i Ă€rendet. Den ska utan dröjsmĂ„l lĂ€gga fram ett utkast till beslut för de andra berörda tillsynsmyndigheterna sĂ„ att de kan avge ett yttrande och ta vederbörlig hĂ€nsyn till deras synpunkter.
 • Om nĂ„gon av de andra berörda tillsynsmyndigheterna inom en period av fyra veckor efter att de har rĂ„dfrĂ„gats i enlighet med punkt 3 i den hĂ€r artikeln uttrycker en relevant och motiverad invĂ€ndning mot utkastet till beslut ska den ansvariga tillsynsmyndigheten, om den inte instĂ€mmer i den relevanta och motiverade invĂ€ndningen eller anser att invĂ€ndningen inte Ă€r relevant eller motiverad, överlĂ€mna Ă€rendet till den mekanism för enhetlighet som avses i artikel 63.
 • Om den ansvariga tillsynsmyndigheten avser att följa den relevanta och motiverade invĂ€ndningen ska den till de andra berörda tillsynsmyndigheterna överlĂ€mna ett reviderat utkast till beslut sĂ„ att de kan avge ett yttrande. Detta reviderade utkast till beslut ska omfattas av det förfarande som avses i punkt 4 inom en period av tvĂ„ veckor.
 • Om ingen av de andra berörda tillsynsmyndigheterna har gjort invĂ€ndningar mot det utkast till beslut som den ansvariga tillsynsmyndigheten har lagt fram inom den period som avses i punkterna 4 och 5 ska den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna anses samtycka till detta utkast till beslut och ska vara bundna av det.
 • Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska anta och meddela beslutet till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrĂ€dets huvudsakliga eller enda verksamhetsstĂ€lle, allt efter omstĂ€ndigheterna, och underrĂ€tta de andra berörda tillsynsmyndigheterna och styrelsen om beslutet i frĂ„ga, inbegripet en sammanfattning av relevanta fakta och en relevant motivering. Den tillsynsmyndighet till vilken ett klagomĂ„l har lĂ€mnats in ska underrĂ€tta den enskilde om beslutet.
 • Om ett klagomĂ„l avvisas eller avslĂ„s ska den tillsynsmyndighet till vilken klagomĂ„let lĂ€mnades in, genom undantag frĂ„n punkt 7, anta beslutet och meddela den enskilde samt informera den personuppgiftsansvarige.
 • Om den ansvariga tillsynsmyndigheten och de berörda tillsynsmyndigheterna Ă€r överens om att avvisa eller avslĂ„ delar av ett klagomĂ„l och att vidta Ă„tgĂ€rder betrĂ€ffande andra delar av klagomĂ„let ska ett separat beslut antas för var och en av dessa delar av frĂ„gan. Den ansvariga tillsynsmyndigheten ska anta beslutet om den del som gĂ€ller Ă„tgĂ€rder som avser den personuppgiftsansvarige och meddela det till den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbitrĂ€dets huvudsakliga eller enda verksamhetsstĂ€lle pĂ„ medlemsstatens territorium och underrĂ€tta den enskilde om detta, medan den enskildes tillsynsmyndighet ska anta beslutet för den del som gĂ€ller avvisande av eller avslag pĂ„ klagomĂ„let och meddela det till den enskilde och underrĂ€tta den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det om detta.
 • Efter att den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det har meddelats om den ansvariga myndighetens beslut i enlighet med punkterna 7 och 9 ska den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det vidta nödvĂ€ndiga Ă„tgĂ€rder för att se till att beslutet efterlevs vad gĂ€ller behandling med koppling till alla deras verksamhetsstĂ€llen i unionen. Den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbitrĂ€det ska meddela den ansvariga tillsynsmyndigheten vilka Ă„tgĂ€rder som har vidtagits för att efterleva beslutet, och den ansvariga tillsynsmyndigheten ska informera de andra berörda tillsynsmyndigheterna.
 • Om en berörd tillsynsmyndighet under exceptionella omstĂ€ndigheter har skĂ€l att anse att det finns ett brĂ„dskande behov av att agera för att skydda registrerades intressen ska det skyndsamma förfarande som avses i artikel 66 tillĂ€mpas.
 • Den ansvariga tillsynsmyndigheten och de andra berörda tillsynsmyndigheterna ska förse varandra med den information som krĂ€vs enligt denna artikel pĂ„ elektronisk vĂ€g med anvĂ€ndning av ett standardiserat format.