Artikel 94

Upphävande av direktiv 95/46/EG

  • Direktiv 95/46/EG ska upphöra att gälla med verkan från och med den 25 maj 2018.
  • Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till denna förordning. Hänvisningar till arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter, som inrättades genom artikel 29 i direktiv 95/46/EG, ska anses som hänvisningar till Europeiska dataskyddsstyrelsen, som inrättas genom denna förordning.