Článok 94

Zrušenie smernice 95/46/ES

  • Smernica 95/46/ES sa zrušuje s účinnosťou od 25. mája 2018.
  • Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na toto nariadenie. Odkazy na Pracovnú skupinu pre ochranu jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov, zriadenú článkom 29 smernice 95/46/ES, sa považujú za odkazy na Európsky výbor pre ochranu údajov zriadený týmto nariadením.