Článok 40

Kódexy správania

 • ─îlensk├ę ┼ít├íty, dozorn├ę org├íny, v├Żbor a Komisia podporia vypracovanie k├│dexov spr├ívania ur─Źen├Żch na to, aby prispeli k spr├ívnemu uplat┼łovaniu tohto nariadenia, pri─Źom vezm├║ do ├║vahy osobitn├ę ─Źrty r├┤znych sektorov sprac├║vania a┬áosobitn├ę potreby mikropodnikov a mal├Żch a stredn├Żch podnikov.
 • Zdru┼żenia a in├ę subjekty zastupuj├║ce kateg├│rie prev├ídzkovate─żov alebo sprostredkovate─żov m├┤┼żu vypracova┼ą k├│dexy spr├ívania alebo zmeni┼ą ─Źi roz┼í├şri┼ą tak├ęto k├│dexy, a to na ├║─Źely spresnenia uplat┼łovania tohto nariadenia, ako napr├şklad v s├║vislosti s:
  • a) spravodliv├Żm a transparentn├Żm sprac├║van├şm;
  • b) opr├ívnen├Żmi z├íujmami, ktor├ę prev├ídzkovatelia sleduj├║ v konkr├ętnych situ├íci├ích;
  • c) z├şskavan├şm osobn├Żch ├║dajov;
  • d) pseudonymiz├íciou osobn├Żch ├║dajov;
  • e) informovan├şm verejnosti a┬ádotknut├Żch os├┤b;
  • f) uplatnen├şm pr├ív dotknut├Żch os├┤b;
  • g) informovan├şm a ochranou det├ş a sp├┤sobom z├şskania s├║hlasu nosite─żov rodi─Źovsk├Żch pr├ív a┬ápovinnost├ş;
  • h) opatreniami a postupmi uveden├Żmi v ─Źl├ínkoch 24 a 25 a opatreniami na zaistenie bezpe─Źnosti sprac├║vania pod─ża ─Źl├ínku 32;
  • i) ozn├ímen├şm poru┼íenia ochrany osobn├Żch ├║dajov dozorn├Żm org├ínom a informovan├şm dotknut├Żch os├┤b o tak├Żchto poru┼íeniach ochrany osobn├Żch ├║dajov;
  • j) prenosom osobn├Żch ├║dajov do tret├şch kraj├şn alebo medzin├írodn├Żm organiz├íci├ím alebo
  • k) mimos├║dnym konan├şm a in├Żmi postupmi rie┼íenia sporov zameran├Żmi na rie┼íenie sporov medzi prev├ídzkovate─żmi a┬ádotknut├Żmi osobami v s├║vislosti so sprac├║van├şm bez toho, aby boli dotknut├ę pr├íva dotknut├Żch os├┤b pod─ża ─Źl├ínkov 77 a┬á79.
 • Okrem dodr┼żiavania predpisov prev├ídzkovate─żmi alebo sprostredkovate─żmi, ktor├ş podliehaj├║ tomuto nariadeniu, k├│dexy spr├ívania schv├ílen├ę pod─ża odseku 5 tohto ─Źl├ínku, a ktor├ę maj├║ v┼íeobecn├║ p├┤sobnos┼ą pod─ża odseku┬á9 tohto ─Źl├ínku, m├┤┼żu dodr┼żiava┼ą aj prev├ídzkovatelia alebo sprostredkovatelia, na ktor├Żch sa toto nariadenie nevz┼ąahuje pod─ża ─Źl├ínku 3, aby sa zabezpe─Źili primeran├ę z├íruky v r├ímci prenosov osobn├Żch ├║dajov do tret├şch kraj├şn alebo medzin├írodn├Żm organiz├íci├ím pod─ża podmienok uveden├Żch v ─Źl├ínku 46 ods. 2 p├şsm. e). Tak├şto prev├ídzkovatelia alebo sprostredkovatelia prijm├║ z├ív├Ązn├ę a vykonate─żn├ę z├ív├Ązky prostredn├şctvom zmluvn├Żch alebo in├Żch pr├ívne z├ív├Ązn├Żch n├ístrojov, aby uplatnili uveden├ę primeran├ę z├íruky, a to aj pokia─ż ide o pr├íva dotknut├Żch os├┤b.
 • K├│dex spr├ívania uveden├Ż v odseku┬á2 tohto ─Źl├ínku obsahuje mechanizmy, ktor├ę umo┼ż┼łuj├║ subjektu uveden├ęmu v ─Źl├ínku 41 ods. 1 vykon├íva┼ą povinn├ę monitorovanie dodr┼żiavania jeho ustanoven├ş zo strany prev├ídzkovate─żov alebo sprostredkovate─żov, ktor├ş sa rozhodli uplat┼łova┼ą ho, pri─Źom t├Żm nie s├║ dotknut├ę ├║lohy a pr├ívomoci dozorn├ęho org├ínu, ktor├Ż je pr├şslu┼ín├Ż pod─ża ─Źl├ínku 55 alebo 56.
 • Zdru┼żenia a in├ę subjekty uveden├ę v odseku 2 tohto ─Źl├ínku, ktor├ę maj├║ v ├║mysle vypracova┼ą k├│dex spr├ívania, alebo existuj├║ci k├│dex zmeni┼ą alebo roz┼í├şri┼ą, predlo┼żia n├ívrh k├│dexu, zmeny alebo roz┼í├şrenia dozorn├ęmu org├ínu, ktor├Ż je pr├şslu┼ín├Ż pod─ża ─Źl├ínku 55. Dozorn├Ż org├ín vyd├í stanovisko, ─Źi je n├ívrh k├│dexu, zmeny alebo roz┼í├şrenia v s├║lade s t├Żmto nariaden├şm a tak├Żto n├ívrh k├│dexu, zmeny alebo roz┼í├şrenia schv├íli, ak d├┤jde k z├íveru, ┼że poskytuje dostato─Źn├ę primeran├ę z├íruky.
 • Ak je n├ívrh k├│dexu alebo zmeny alebo roz┼í├şrenia schv├ílen├Ż v s├║lade s odsekom 5 a ak sa predmetn├Ż k├│dex spr├ívania net├Żka spracovate─żsk├Żch ─Źinnost├ş vo viacer├Żch ─Źlensk├Żch ┼ít├ítoch, dozorn├Ż org├ín tento k├│dex zaregistruje a uverejn├ş.
 • Ak sa n├ívrh k├│dexu spr├ívania t├Żka spracovate─żsk├Żch ─Źinnost├ş vo viacer├Żch ─Źlensk├Żch ┼ít├ítoch, dozorn├Ż org├ín, ktor├Ż je pr├şslu┼ín├Ż pod─ża ─Źl├ínku 55, ho pred schv├ílen├şm n├ívrhu k├│dexu, zmeny alebo roz┼í├şrenia predlo┼ż├ş v r├ímci postupu uvedenom v ─Źl├ínku 63 v├Żboru, ktor├Ż vyd├í stanovisko, ─Źi je n├ívrh k├│dexu, zmeny alebo roz┼í├şrenia v s├║lade s t├Żmto nariaden├şm, alebo ─Źi v situ├ícii uvedenej v odseku 3 tohto ─Źl├ínku poskytuje primeran├ę z├íruky.
 • Ak sa v stanovisku uvedenom v odseku 7 potvrd├ş, ┼że n├ívrh k├│dexu, zmeny alebo roz┼í├şrenia je v s├║lade s t├Żmto nariaden├şm alebo v situ├ícii uvedenej v odseku 3 poskytuje primeran├ę z├íruky, v├Żbor predlo┼ż├ş svoje stanovisko Komisii.
 • Komisia m├┤┼że prostredn├şctvom vykon├ívac├şch aktov rozhodn├║┼ą, ┼że schv├ílen├Ż k├│dex spr├ívania,┬ázmena alebo roz┼í├şrenie, ktor├ę jej boli predlo┼żen├ę pod─ża odseku 8 tohto ─Źl├ínku, maj├║ v┼íeobecn├║ platnos┼ą v r├ímci ├Ünie. Uveden├ę vykon├ívacie akty sa prijm├║ v┬ás├║lade s postupom presk├║mania uveden├Żm v┬á─Źl├ínku 93 ods. 2.
 • Komisia zaist├ş n├íle┼żit├ę zverejnenie schv├ílen├Żch k├│dexov, o┬áktor├Żch bolo v s├║lade s┬áodsekom 9 rozhodnut├ę, ┼że maj├║ v┼íeobecn├║ platnos┼ą.
 • V├Żbor zhroma┼ż─Ćuje v┼íetky schv├ílen├ę k├│dexy spr├ívania, zmeny a roz┼í├şrenia v registri a zverej┼łuje ich ak├Żmko─żvek primeran├Żm sp├┤sobom.