Článok 74

Úlohy predsedu

  • Predseda má tieto úlohy:
    • a) zvoláva zasadnutia výboru a pripravuje ich program;
    • b) oznamuje rozhodnutia, ktoré prijme výbor podľa článku 65, vedúcemu dozornému orgánu a dotknutým dozorným orgánom;
    • c) zabezpečuje včasné plnenie úloh výboru, najmä v súvislosti s mechanizmom konzistentnosti uvedeným v článku 63.
  • Výbor stanoví vo svojom rokovacom poriadku rozdelenie úloh medzi predsedu a podpredsedov.