Článok 67

Výmena informácií

    Komisia môže prijať vykonávacie akty so všeobecným rozsahom pôsobnosti s cieľom spresniť úpravu výmeny informácií elektronickými prostriedkami medzi dozornými orgánmi navzájom a medzi dozornými orgánmi a výborom, najmä štandardizovaný formát uvedený v článku 64.

    Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 93 ods. 2.