Artikkel 67

Teabevahetus

    Komisjon võib vastu võtta üldist laadi rakendusaktid, et määrata kindlaks järelevalveasutuste omavahelise ning järelevalveasutuste ja Euroopa Andmekaitsenõukogu vahelise elektroonilise teabevahetuse korraldus, eelkõige artiklis 64 osutatud tüüpvorm.

    Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 93 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.