Artikkel 57

Ülesanded

 • Ilma et see piiraks muude kĂ€esoleva mÀÀrusega sĂ€testatud ĂŒlesannete tĂ€itmist, teeb jĂ€relevalveasutus oma territooriumil jĂ€rgmist:
  • a) jĂ€lgib kĂ€esoleva mÀÀruse kohaldamist ja tagab selle kohaldamise;
  • b) suurendab ĂŒldsuse teadlikkust ja arusaamist isikuandmete töötlemisel esinevatest ohtudest, töötlemise normidest ja kaitsemeetmetest ning isikuandmete töötlemisega seotud Ă”igustest. Erilist tĂ€helepanu pööratakse lastele suunatud tegevusele;
  • c) nĂ”ustab kooskĂ”las liikmesriigi Ă”igusega riigi parlamenti, valitsust ning teisi institutsioone ja organeid Ă”igus- ja haldusmeetmete osas seoses fĂŒĂŒsiliste isikute Ă”iguste ja vabaduste kaitsega isikuandmete töötlemisel;
  • d) edendab vastutavate töötlejate ja volitatud töötlejate teadlikkust nende kĂ€esoleva mÀÀruse kohastest kohustustest;
  • e) annab andmesubjektile taotluse korral teavet tema kĂ€esolevast mÀÀrusest tulenevate Ă”iguste kasutamise kohta ja teeb vajaduse korral sel eesmĂ€rgil koostööd teiste liikmesriikide jĂ€relevalveasutustega;
  • f) kĂ€sitleb andmesubjekti, asutuse, organisatsiooni vĂ”i ĂŒhenduse poolt artikli 80 kohaselt esitatud kaebusi, uurib asjakohasel mÀÀral kaebuste sisu ning teavitab kaebuse esitajat mĂ”istliku aja jooksul uurimise kĂ€igust ja tulemusest, eelkĂ”ige juhul, kui on vajalik tĂ€iendav uurimine vĂ”i kooskĂ”lastamine teise jĂ€relevalveasutusega;
  • g) teeb koostööd teiste jĂ€relevalveasutustega, sealhulgas jagades neile teavet ja osutades abi, et tagada kĂ€esoleva mÀÀruse ĂŒhetaoline kohaldamine ja tĂ€itmise tagamine;
  • h) toimetab uurimisi kĂ€esoleva mÀÀruse kohaldamise kohta, muu hulgas teiselt jĂ€relevalveasutuselt vĂ”i muult riigiasutuselt saadud teabe pĂ”hjal;
  • i) jĂ€lgib asjaomaseid suundumusi, niivĂ”rd kuivĂ”rd need mĂ”jutavad isikuandmete kaitset, eelkĂ”ige info- ja sidetehnoloogiate ning kaubandustavade arengut;
  • j) vĂ”tab vastu artikli 28 lĂ”ikes 8 ja artikli 46 lĂ”ike 2 punktis d osutatud lepingu tĂŒĂŒptingimused;
  • k) koostab ja sĂ€ilitab loetelu seoses artikli 35 lĂ”ike 4 kohase andmekaitsealase mĂ”juhinnangu tegemise nĂ”udega;
  • l) annab nĂ”u artikli 36 lĂ”ikes 2 osutatud isikuandmete töötlemise toimingute osas;
  • m) ergutab artikli 40 lĂ”ike 1 kohaste toimimisjuhendite koostamist, esitab oma arvamuse piisavaid tagatisi pakkuvate toimimisjuhendite kohta ja kiidab need heaks kooskĂ”las artikli 40 lĂ”ikega 5;
  • m) ergutab artikli 42 lĂ”ike 1 kohaselt andmetekaitse sertifitseerimise mehhanismide ning andmekaitsepitserite ja -mĂ€rgiste kehtestamist ning kiidab artikli 42 lĂ”ike 5 kohaselt sertifitseerimise kriteeriumid heaks;
  • o) vaatab vajaduse korral korrapĂ€raselt lĂ€bi artikli 42 lĂ”ike 7 kohaselt vĂ€ljastatud sertifikaadid;
  • p) koostab ja avaldab artikli 41 kohaselt toimimisjuhendite jĂ€relevalvet teostava asutuse ja artikli 43 kohase sertifitseerimisasutuse akrediteerimise tingimused;
  • q) akrediteerib artikli 41 kohaselt toimimisjuhendite jĂ€relevalvet teostava asutuse ja artikli 43 kohaselt sertifitseerimisasutuse;
  • r) kinnitab artikli 46 lĂ”ikes 3 osutatud lepinguklauslid ja -sĂ€tted;
  • s) kiidab heaks artikli 47 kohased siduvad kontsernisisesed eeskirjad;
  • t) annab panuse andmekaitsenĂ”ukogu tegevusse;
  • u) peab asutusesisest registrit kĂ€esoleva mÀÀruse rikkumiste ja vĂ”etud meetmete kohta, eelkĂ”ige kooskĂ”las artikli 58 lĂ”ikega 2 tehtud hoiatuste ja kehtestatud karistuste kohta ning
  • v) tĂ€idab mis tahes muid isikuandmete kaitsega seotud ĂŒlesandeid.
 • JĂ€relevalveasutus vĂ”tab meetmeid lĂ”ike 1 punktis b osutatud kaebuste esitamise lihtsustamiseks, nĂ€iteks koostab kaebuste esitamise vormi, mida saab tĂ€ita ka elektrooniliselt, ilma et see vĂ€listaks muude sidevahendite kasutamist.
 • JĂ€relevalveasutus tĂ€idab oma ĂŒlesandeid andmesubjekti ja asjakohasel juhul andmekaitseametniku jaoks tasuta.
 • Kui taotlused on selgelt pĂ”hjendamatud vĂ”i ĂŒlemÀÀrased, eelkĂ”ige oma korduva iseloomu tĂ”ttu, vĂ”ib jĂ€relevalveasutus nĂ”uda halduskuludel pĂ”hinevat mĂ”istlikku tasu vĂ”i keelduda taotlust menetlemast. JĂ€relevalveasutus on kohustatud tĂ”endama taotluse selgelt pĂ”hjendamatut vĂ”i ĂŒlemÀÀrast iseloomu.