Artikkel 13

Teave, mis tuleb anda juhul, kui isikuandmed on kogutud andmesubjektilt

 • Kui andmesubjektiga seotud isikuandmeid kogutakse andmesubjektilt, teeb vastutav töötleja isikuandmete saamise ajal andmesubjektile teatavaks kogu jĂ€rgmise teabe:
  • a) vastutava töötleja ning kui kohaldatav, siis vastutava töötleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  • b) asjakohasel juhul andmekaitseametniku kontaktandmed;
  • c) isikuandmete töötlemise eesmĂ€rk ja Ă”iguslik alus;
  • d) kui isikuandmete töötlemine pĂ”hineb artikli 6 lĂ”ike 1 punktil f, siis teave vastutava töötleja vĂ”i kolmanda isiku Ă”igustatud huvide kohta;
  • e) asjakohasel juhul teave isikuandmete vastuvĂ”tjate vĂ”i vastuvĂ”tjate kategooriate kohta,
  • f) asjakohasel juhul teave selle kohta, et vastutav töötleja kavatseb edastada isikuandmed kolmandale riigile vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile, ning teave kaitse piisavust kĂ€sitleva komisjoni otsuse olemasolu vĂ”i puudumise kohta vĂ”i artiklis 46 vĂ”i 47 vĂ”i artikli 49 lĂ”ike 1 teises lĂ”igus osutatud edastamise korral viide asjakohastele vĂ”i sobivatele kaitsemeetmetele ja nende koopia saamise viisile vĂ”i kohale, kus need on tehtud kĂ€ttesaadavaks.
 • Peale lĂ”ikes 1 osutatud teabe esitab vastutav töötleja isikuandmete saamise ajal andmesubjektile jĂ€rgmise tĂ€iendava teabe, mis on vajalik Ă”iglase ja lĂ€bipaistva töötlemise tagamiseks:
  • a) isikuandmete sĂ€ilitamise ajavahemik vĂ”i, kui see ei ole vĂ”imalik, sellise ajavahemiku mÀÀramise kriteeriumid;
  • b) teave Ă”iguse kohta taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepÀÀsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist vĂ”i kustutamist vĂ”i isikuandmete töötlemise piiramist vĂ”i esitada vastuvĂ€ide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti teave isikuandmete ĂŒlekandmise Ă”iguse kohta;
  • c) kui isikuandmete töötlemine pĂ”hineb artikli 6 lĂ”ike 1 punktil a vĂ”i artikli 9 lĂ”ike 2 punktil a, siis teave Ă”iguse kohta nĂ”usolek igal ajal tagasi vĂ”tta, ilma et see mĂ”jutaks enne tagasivĂ”tmist nĂ”usoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust;
  • d) teave Ă”iguse kohta esitada kaebus jĂ€relevalveasutusele;
  • e) teave selle kohta, kas isikuandmete esitamine on Ă”igusaktist vĂ”i lepingust tulenev kohustus vĂ”i lepingu sĂ”lmimiseks vajalik nĂ”ue, samuti selle kohta, kas andmesubjekt on kohustatud kĂ”nealuseid isikuandmeid esitama, ning selliste andmete esitamata jĂ€tmise vĂ”imalike tagajĂ€rgede kohta, ning
  • f) teave artikli 22 lĂ”igetes 1 ja 4 osutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalĂŒĂŒsi tegemise kohta ning vĂ€hemalt nendel juhtudel sisuline teave kasutatava loogika ja selle kohta, millised on sellise isikuandmete töötlemise tĂ€htsus ja prognoositavad tagajĂ€rjed andmesubjekti jaoks.
 • Kui vastutav töötleja kavatseb isikuandmeid edasi töödelda muul eesmĂ€rgil kui see, milleks isikuandmeid koguti, esitab vastutav töötleja andmesubjektile enne andmete edasist isikuandmete töötlemist teabe kĂ”nealuse muu eesmĂ€rgi kohta ja muu asjakohase lĂ”ikes 2 osutatud tĂ€iendava teabe.
 • LĂ”ikeid 1, 2 ja 3 ei kohaldata, kui ja sel mÀÀral mil andmesubjektil on see teave juba olemas.