Artikkel 14

Teave, mis tuleb esitada juhul, kui isikuandmed ei ole saadud andmesubjektilt

 • Kui isikuandmed ei ole saadud andmesubjektilt, teeb vastutav töötleja andmesubjektile teatavaks jĂ€rgmise teabe:
  • a) vastutava töötleja ning asjakohasel juhul vastutava töötleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  • b) asjakohasel juhul andmekaitseametniku kontaktandmed;
  • c) isikuandmete töötlemise eesmĂ€rk ja Ă”iguslik alus;
  • d) asjaomaste isikuandmete liigid;
  • e) asjakohasel juhul teave isikuandmete vastuvĂ”tjate vĂ”i vastuvĂ”tjate kategooriate kohta;
  • f) asjakohasel juhul teave selle kohta, et vastutav töötleja kavatseb edastada isikuandmed kolmandas riigis asuvale vastuvĂ”tjale vĂ”i rahvusvahelisele organisatsioonile, ning teave kaitse piisavust kĂ€sitleva komisjoni otsuse olemasolu vĂ”i puudumise kohta vĂ”i artiklis 46 vĂ”i 47 vĂ”i artikli 49 lĂ”ike 1 teises lĂ”igus osutatud edastamise korral viide asjakohastele vĂ”i sobivatele kaitsemeetmetele ja nende koopia saamise viisile vĂ”i kohale, kus need on tehtud kĂ€ttesaadavaks.
 • Peale lĂ”ikes 1 osutatud teabe esitab vastutav töötleja andmesubjektile jĂ€rgmise teabe, mis on vajalik andmesubjekti suhtes Ă”iglase ja lĂ€bipaistva töötlemise tagamiseks:
  • a) isikuandmete sĂ€ilitamise ajavahemik vĂ”i, kui see ei ole vĂ”imalik, sellise ajavahemiku mÀÀramise kriteeriumid;
  • b) kui isikuandmete töötlemine pĂ”hineb artikli 6 lĂ”ike 1 punktil f, siis teave vastutava töötleja vĂ”i kolmanda isiku Ă”igustatud huvide kohta;
  • c) teave Ă”iguse kohta taotleda vastutavalt töötlejalt juurdepÀÀsu andmesubjekti puudutavatele isikuandmetele ning nende parandamist vĂ”i kustutamist vĂ”i isikuandmete töötlemise piiramist ning esitada vastuvĂ€ide selliste isikuandmete töötlemisele, samuti teave isikuandmete ĂŒlekandmise Ă”iguse kohta;
  • d) kui isikuandmete töötlemine pĂ”hineb artikli 6 lĂ”ike 1 punktil a vĂ”i artikli 9 lĂ”ike 2 punktil a, siis teave Ă”iguse kohta nĂ”usolek igal ajal tagasi vĂ”tta, ilma et see mĂ”jutaks enne tagasivĂ”tmist nĂ”usoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemise seaduslikkust;
  • e) teave Ă”iguse kohta esitada kaebus jĂ€relevalveasutusele;
  • f) teave isikuandmete pĂ€ritoluallika ning asjakohasel juhul selle kohta, kas need pĂ€rinevad avalikult kĂ€ttesaadavatest allikatest,
  • g) teave artikli 22 lĂ”igetes 1 ja 4 osutatud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalĂŒĂŒsi tegemise kohta ning vĂ€hemalt nendel juhtudel sisuline teave kasutatava loogika ja selle kohta, millised on sellise töötlemise tĂ€htsus ja prognoositavad tagajĂ€rjed andmesubjekti jaoks.
 • Vastutav töötleja esitab lĂ”igetes 1 ja 2 osutatud teabe:
  • a) mĂ”istliku aja jooksul pĂ€rast isikuandmete saamist, kuid hiljemalt ĂŒhe kuu jooksul, vĂ”ttes arvesse isikuandmete töötlemise konkreetseid asjaolusid, vĂ”i
  • b) kui isikuandmeid kasutatakse andmesubjekti teavitamiseks, siis hiljemalt asjaomase andmesubjekti esmakordse teavitamise ajal, vĂ”i
  • c) kui isikuandmeid kavatsetakse avaldada teisele vastuvĂ”tjale, siis hiljemalt andmete esimese avaldamise ajal.
 • Kui vastutav töötleja kavatseb isikuandmeid edasi töödelda muul eesmĂ€rgil kui see, milleks isikuandmeid koguti, esitab vastutav töötleja andmesubjektile enne isikuandmete edasist töötlemist teabe kĂ”nealuse muu eesmĂ€rgi kohta ja muu asjakohase lĂ”ikes 2 osutatud tĂ€iendava teabe.
 • LĂ”ikeid 1–4 ei kohaldata, kui ja sel mÀÀral mil
  • a) andmesubjektil on see teave juba olemas;
  • b) selle teabe esitamine osutub vĂ”imatuks vĂ”i eeldaks ebaproportsionaalseid jĂ”upingutusi, eelkĂ”ige kui isikuandmeid töödeldakse avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- vĂ”i ajaloouuringute vĂ”i statistilisel eesmĂ€rgil, eeldusel, et artikli 89 lĂ”ikes 1 osutatud tingimused on tĂ€idetud ja kaitsemeetmed kehtestatud, vĂ”i sel mÀÀral mil kĂ€esoleva artikli lĂ”ikes 1 osutatud kohustus tĂ”enĂ€oliselt muudab sellise isikuandmete töötlemise eesmĂ€rgi saavutamise vĂ”imatuks vĂ”i hĂ€irib seda suurel mÀÀral. Sellistel juhtudel vĂ”tab vastutav töötleja asjakohased meetmed andmesubjekti Ă”iguste, vabaduste ja Ă”igustatud huvide kaitsmiseks, sealhulgas teeb teabe avalikult kĂ€ttesaadavaks;
  • c) isikuandmete saamine vĂ”i avaldamine on selgesĂ”naliselt sĂ€testatud vastutava töötleja suhtes kohaldatavas liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”iguses, milles nĂ€hakse ette asjakohased meetmed andmesubjekti Ă”igustatud huvide kaitsmiseks, vĂ”i
  • d) isikuandmed peavad jÀÀma salajaseks liidu vĂ”i liikmesriigi Ă”igusega reguleeritava ametisaladuse hoidmise kohustuse, sealhulgas pĂ”hikirjajĂ€rgse saladuse hoidmise kohustuse tĂ”ttu.