14. pants

Informācija, kas jāsniedz, ja personas dati nav iegūti no datu subjekta

 • Ja personas dati nav iegÅ«ti no datu subjekta, pārzinis datu subjektam sniedz šādu informāciju:
  • a) pārziņa un attiecÄ«gā gadÄ«jumā pārziņa pārstāvja identitāte un kontaktinformācija;
  • b) attiecÄ«gā gadÄ«jumā – datu aizsardzÄ«bas speciālista kontaktinformācija;
  • c) apstrādes nolÅ«ki, kam paredzēti personas dati, kā arÄ« apstrādes juridiskais pamats;
  • d) attiecÄ«go personas datu kategorijas;
  • e) personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, ja tādas ir;
  • f) attiecÄ«gā gadÄ«jumā – informācija, ka pārzinis paredz nosÅ«tÄ«t personas datus saņēmējam trešā valstÄ« vai starptautiskai organizācijai, un informācija par to, ka eksistē vai neeksistē Komisijas lēmums par aizsardzÄ«bas lÄ«meņa pietiekamÄ«bu, vai – 46. vai 47. pantā, vai 49. panta 1. punkta otrajā daļā minētās nosÅ«tÄ«Å¡anas gadÄ«jumā – atsauce uz atbilstošām vai piemērotām garantijām un informācija par to, kā saņemt datu kopiju, vai to, kur tie ir darÄ«ti pieejami.
 • Papildus 1. punktā minētajai informācijai, pārzinis datu subjektam sniedz turpmāk norādÄ«to informāciju, kas vajadzÄ«ga, lai nodroÅ¡inātu godprātÄ«gu un pārredzamu apstrādi attiecÄ«bā uz datu subjektu:
  • a) laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikÅ¡anai;
  • b) pārziņa vai trešās personas leÄ£itÄ«mās intereses, ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 1. punkta f) apakÅ¡punktu;
  • c) tas, ka pastāv tiesÄ«bas pieprasÄ«t no pārziņa piekļuvi datu subjekta personas datiem un to laboÅ¡anu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežoÅ¡anu attiecÄ«bā uz datu subjektu un tiesÄ«bas iebilst pret apstrādi, kā arÄ« tiesÄ«bas uz datu pārnesamÄ«bu;
  • d) ja apstrāde pamatojas uz 6. panta 1. punkta a) apakÅ¡punktu vai 9. panta 2. punkta a) apakÅ¡punktu – tiesÄ«bas jebkurā brÄ«dÄ« atsaukt piekriÅ¡anu, neietekmējot tādas apstrādes likumÄ«gumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekriÅ¡ana;
  • e) tiesÄ«bas iesniegt sÅ«dzÄ«bu uzraudzÄ«bas iestādei;
  • f) informācija par to, no kāda avota personas dati ir iegÅ«ti, un – attiecÄ«gā gadÄ«jumā – informācija par to, vai dati iegÅ«ti no publiski pieejamiem avotiem;
  • g) tas, ka pastāv automatizēta lēmumu pieņemÅ¡ana, tostarp profilēšana, kas minēta 22. panta 1. un 4. punktā, un – vismaz minētajos gadÄ«jumos – jēgpilna informācija par tajā ietverto loÄ£iku, kā arÄ« šādas apstrādes nozÄ«mÄ«gumu un paredzamajām sekām attiecÄ«bā uz datu subjektu.
 • Pārzinis 1. un 2. punktā minēto informāciju sniedz:
  • a) saprātÄ«gā termiņā pēc personas datu iegÅ«Å¡anas, bet vēlākais mēneÅ¡a laikā, ņemot vērā konkrētos apstākļus, kādos personas dati tiek apstrādāti;
  • b) ja personas datus ir paredzēts izmantot saziņai ar datu subjektu – vēlākais tad, kad ar minēto datu subjektu notiek pirmā saziņa; vai
  • c) vēlākais tad, kad personas dati pirmoreiz tiek izpausti, ja ir paredzēts tos izpaust citam saņēmējam.
 • Ja pārzinis paredz personas datus turpmāk apstrādāt citā nolÅ«kā, kas nav nolÅ«ks, kādā personas dati tika iegÅ«ti, pārzinis pirms minētās turpmākās apstrādes informē datu subjektu par minēto citu nolÅ«ku un sniedz tam visu attiecÄ«go papildu informāciju, kā minēts 2. punktā.
 • Šā panta 1.–4. punktu nepiemēro, ja un ciktāl:
  • a) informācija jau ir datu subjekta rÄ«cÄ«bā;
  • b) izrādās, ka šādas informācijas sniegÅ¡ana nav iespējama vai tā prasÄ«tu nesamērÄ«gi lielas pÅ«les; jo Ä«paÅ¡i attiecÄ«bā uz apstrādi arhivēšanas nolÅ«kos sabiedrÄ«bas interesēs, zinātniskās vai vēstures pētniecÄ«bas nolÅ«kos, vai statistikas nolÅ«kos, ievērojot 89. panta 1. punktā minētos nosacÄ«jumus un garantijas, vai ciktāl šā panta 1. punktā minētie pienākumi varētu neļaut vai bÅ«tiski traucēt sasniegt minētās apstrādes mērÄ·us. Šādos gadÄ«jumos pārzinis veic atbilstoÅ¡us pasākumus, lai aizsargātu datu subjekta tiesÄ«bas un brÄ«vÄ«bas, un leÄ£itÄ«mās intereses, tostarp darot informāciju publiski pieejamu;
  • c) iegÅ«Å¡ana vai izpauÅ¡ana ir skaidri paredzēta SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktos, kuri ir piemērojami pārzinim un kuros ir paredzēti atbilstoÅ¡i pasākumi datu subjekta leÄ£itÄ«mo intereÅ¡u aizsardzÄ«bai; vai
  • d) ir jāsaglabā personas datu konfidencialitāte, ievērojot dienesta noslēpuma glabāšanas pienākumu, ko reglamentē ar SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, ieskaitot statÅ«tos noteiktu pienākumu glabāt noslēpumu.