26. pants

Kopīgi pārziņi

  • Ja divi vai vairāki pārziņi kopÄ«gi nosaka apstrādes mērÄ·us un veidus, tie ir kopÄ«gi pārziņi. KopÄ«gi pārziņi pārredzamā veidā nosaka savus attiecÄ«gos pienākumus, lai izpildÄ«tu Å¡ajā regulā uzliktās saistÄ«bas, jo Ä«paÅ¡i attiecÄ«bā uz datu subjekta tiesÄ«bu Ä«stenoÅ¡anu un pārziņu attiecÄ«gajiem pienākumiem sniegt 13. un 14. pantā minēto informāciju; pārziņi pienākumus nosaka, savstarpēji vienojoties, – izņemot, ja un ciktāl attiecÄ«gie pārziņu pienākumi ir noteikti saskaņā ar SavienÄ«bas vai dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem, kas piemērojami pārziņiem. Ar vienoÅ¡anos var noteikt datu subjektu kontaktpunktu.
  • Šā panta 1. punktā minētā vienoÅ¡anās pienācÄ«gi atspoguļo kopÄ«go pārziņu attiecÄ«gās lomas un attiecÄ«bas ar datu subjektiem. VienoÅ¡anās galveno saturu dara pieejamu datu subjektam.
  • NeatkarÄ«gi no 1. punktā minētās vienoÅ¡anās nosacÄ«jumiem datu subjekts saskaņā ar Å¡o regulu var Ä«stenot savas tiesÄ«bas attiecÄ«bā uz un pret katru pārzini.