57. pants

Uzdevumi

 • Neskarot citus uzdevumus, kas noteikti ar Å¡o regulu, ikviena uzraudzÄ«bas iestāde savā teritorijā:
  • a) uzrauga un Ä«steno Å¡Ä«s regulas piemēroÅ¡anu;
  • b) veicina sabiedrÄ«bas informētÄ«bu un izpratni par riskiem, noteikumiem, garantijām un tiesÄ«bām saistÄ«bā ar apstrādi. ĪpaÅ¡u uzmanÄ«bu pievērÅ¡ darbÄ«bām, kas konkrēti attiecas uz bērniem;
  • c) saskaņā ar dalÄ«bvalsts tiesÄ«bu aktiem konsultē valsts parlamentu, valdÄ«bu un citas iestādes un struktÅ«ras par likumdoÅ¡anas un administratÄ«viem pasākumiem saistÄ«bā ar fizisku personu tiesÄ«bu un brÄ«vÄ«bu aizsardzÄ«bu attiecÄ«bā uz apstrādi;
  • d) veicina pārziņu un apstrādātāju izpratni par pienākumiem, ko tiem uztic saskaņā ar Å¡o regulu;
  • e) pēc pieprasÄ«juma sniedz informāciju ikvienam datu subjektam par viņu tiesÄ«bu Ä«stenoÅ¡anu saskaņā ar Å¡o regulu un, ja nepiecieÅ¡ams, minētajā nolÅ«kā sadarbojas ar citu dalÄ«bvalstu uzraudzÄ«bas iestādēm;
  • f) izskata kāda datu subjekta, struktÅ«ras vai organizācijas, vai apvienÄ«bas iesniegtās sÅ«dzÄ«bas saskaņā ar 80. pantu, atbilstošā apjomā izmeklē jautājumu un saprātÄ«gā termiņā informē sÅ«dzÄ«bas iesniedzēju par lietas virzÄ«bu un izmeklēšanas rezultātiem, jo Ä«paÅ¡i, ja ir nepiecieÅ¡ama papildus izmeklēšana vai koordinācija ar citu uzraudzÄ«bas iestādi;
  • g) sadarbojas ar citām uzraudzÄ«bas iestādēm, tostarp apmainās ar informāciju un sniedz savstarpēju palÄ«dzÄ«bu, lai nodroÅ¡inātu konsekventu Å¡Ä«s regulas piemēroÅ¡anu un izpildi;
  • h) veic izmeklēšanu par Å¡Ä«s regulas piemēroÅ¡anu, tostarp, pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no citas uzraudzÄ«bas iestādes vai citas publiskās iestādes;
  • i) pārrauga attiecÄ«gas attÄ«stÄ«bas tendences, ciktāl tās ietekmē personas datu aizsardzÄ«bu, un jo Ä«paÅ¡i informācijas un komunikācijas tehnoloÄ£iju un komercprakses attÄ«stÄ«bu;
  • j) apstiprina 28. panta 8. punktā un 46. panta 2. punkta d) apakÅ¡punktā minētās lÄ«guma standartklauzulas;
  • k) izveido un uztur sarakstu attiecÄ«bā uz prasÄ«bu veikt novērtējumu par ietekmi uz datu aizsardzÄ«bu saskaņā ar 35. panta 4. punktu;
  • l) sniedz padomus par 36. panta 2. punktā minētajām apstrādes darbÄ«bām;
  • m) veicina rÄ«cÄ«bas kodeksu izstrādi saskaņā ar 40. panta 1. punktu un saskaņā ar 40. panta 5. punktu sniedz atzinumu un apstiprina šādus rÄ«cÄ«bas kodeksus, kas sniedz pietiekamas garantijas;
  • n) veicina datu aizsardzÄ«bas sertifikācijas mehānismu un datu aizsardzÄ«bas zÄ«mogu un marķējumu izveidi saskaņā ar 42. panta 1. punktu un apstiprina sertifikācijas kritērijus saskaņā ar 42. panta 5. punktu;
  • o) attiecÄ«gā gadÄ«jumā veic periodisku pārbaudi tiem sertifikātiem, kas izsniegti saskaņā ar 42. panta 7. punktu;
  • p) izstrādā un publicē akreditācijas kritērijus, lai akreditētu struktÅ«ru, kas uzrauga rÄ«cÄ«bas kodeksus, saskaņā ar 41. pantu un sertifikācijas struktÅ«ru saskaņā ar 43. pantu;
  • q) veic akreditāciju struktÅ«rai, kas uzrauga rÄ«cÄ«bas kodeksus, saskaņā ar 41. pantu un sertifikācijas struktÅ«rai saskaņā ar 43. pantu;
  • r) apstiprina 46. panta 3. punktā minētās lÄ«guma klauzulas un noteikumus;
  • s) apstiprina saistoÅ¡os uzņēmuma noteikumus saskaņā ar 47. pantu;
  • t) veicina kolēģijas darbÄ«bas;
  • u) uztur iekšēju reÄ£istru par Å¡Ä«s regulas pārkāpumiem un saskaņā ar 58. panta 2. punktu veiktajiem pasākumiem; un
  • v) pilda jebkādus citus uzdevumus saistÄ«bā ar personas datu aizsardzÄ«bu.
 • Katra uzraudzÄ«bas iestāde atvieglo 1. punkta f) apakÅ¡punktā minēto sÅ«dzÄ«bu iesniegÅ¡anu ar tādiem pasākumiem kā, piemēram, sÅ«dzÄ«bas iesniegÅ¡anas veidlapu, kuru var aizpildÄ«t arÄ« elektroniski, neizslēdzot arÄ« iespēju izmantot citus saziņas lÄ«dzekļus.
 • AttiecÄ«bā uz datu subjektu un attiecÄ«gā gadÄ«jumā datu aizsardzÄ«bas speciālistu katra uzraudzÄ«bas iestāde savus uzdevumus veic bez maksas.
 • Ja pieprasÄ«jumi ir acÄ«mredzami nepamatoti vai pārmērÄ«gi, jo Ä«paÅ¡i to regulāras atkārtoÅ¡anās dēļ, uzraudzÄ«bas iestāde var iekasēt saprātÄ«gu samaksu, kas balstÄ«ta uz administratÄ«vām izmaksām, vai atteikties veikt pieprasÄ«to darbÄ«bu. UzraudzÄ«bas iestādes pienākums ir pierādÄ«t, ka pieprasÄ«jums ir acÄ«mredzami nepamatots vai pārmērÄ«gs.