Artikel 57

Opgaver

 • Uden at dette ber√łrer andre opgaver, der er fastsat i denne forordning, skal hver tilsynsmyndighed p√• sit omr√•de:
  • a) f√łre tilsyn med og h√•ndh√¶ve anvendelsen af denne forordning
  • b) fremme offentlighedens kendskab til og forst√•else af risici, regler, garantier og rettigheder i forbindelse med behandling Der skal s√¶ttes s√¶rlig fokus p√• aktiviteter, der er direkte rettet mod b√łrn
  • c) i henhold til medlemsstaternes nationale ret r√•dgive det nationale parlament, regeringen og andre institutioner og organer om lovgivningsm√¶ssige og administrative foranstaltninger til beskyttelse af fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling
  • d) fremme dataansvarliges og databehandleres kendskab til deres forpligtelser i henhold til denne forordning
  • e) efter anmodning informere registrerede om ud√łvelse af deres rettigheder i henhold til denne forordning og med henblik herp√• samarbejde med tilsynsmyndighederne i andre medlemsstater, hvis det er relevant
  • f) behandle klager, der indgives af en registreret eller af et organ, en organisation eller en sammenslutning i overensstemmelse med artikel¬†80, og, for s√• vidt det er hensigtsm√¶ssigt, unders√łge genstanden for klagen og underrette klageren om forl√łbet og resultatet af unders√łgelsen inden for en rimelig frist, navnlig hvis yderligere unders√łgelse eller koordinering med en anden tilsynsmyndighed er n√łdvendig
  • g) samarbejde med andre tilsynsmyndigheder, herunder gennem udveksling af oplysninger og gensidig bistand, med henblik p√• at sikre ensartet anvendelse og h√•ndh√¶velse af denne forordning
  • h) gennemf√łre unders√łgelser om anvendelsen af denne forordning, herunder p√• grundlag af oplysninger, der er modtaget fra en anden tilsynsmyndighed eller en anden offentlig myndighed
  • i) holde √łje med relevant udvikling, for s√• vidt den har indvirkning p√• beskyttelse af personoplysninger, navnlig udviklingen inden for informations- og kommunikationsteknologi og handelspraksis
  • j) vedtage standardkontraktbestemmelser som omhandlet i artikel¬†28, stk.¬†8, og i artikel¬†46, stk.¬†2, litra¬†d)
  • k) opstille og f√łre en liste i forbindelse med kravet om en konsekvensanalyse vedr√łrende databeskyttelse i henhold til artikel¬†35, stk.¬†4
  • l) r√•dgive om behandlingsaktiviteter som omhandlet i artikel¬†36, stk.¬†2
  • m) tilskynde til udarbejdelse af adf√¶rdskodekser i henhold til artikel¬†40, stk. 1, og afgive udtalelse om og godkende s√•danne adf√¶rdskodekser, som sikrer tilstr√¶kkelige garantier i henhold til artikel¬†40, stk.¬†5
  • n) tilskynde til fastl√¶ggelse af certificeringsmekanismer for databeskyttelse og databeskyttelsesm√¶rkninger og -m√¶rker i henhold til artikel¬†42, stk.¬†1, og godkende kriterierne for certificering i henhold til artikel¬†42, stk. 5
  • o) n√•r det er relevant, regelm√¶ssigt gennemg√• certificeringer udstedt i henhold til artikel¬†42, stk.¬†7
  • p) opstille og offentligg√łre kriterierne for akkreditering af et organ til kontrol af adf√¶rdskodekser i henhold til artikel¬†41 og af et certificeringsorgan i henhold til artikel¬†43
  • q) foretage akkreditering af et organ til kontrol af adf√¶rdskodekser i henhold til artikel¬†41 og af et certificeringsorgan i henhold til artikel¬†43
  • r) godkende kontraktbestemmelser og bestemmelser som omhandlet i artikel¬†46, stk.¬†3
  • s) godkende bindende virksomhedsregler i henhold til artikel¬†47
  • t) bidrage til Databeskyttelsesr√•dets aktiviteter
  • u) f√łre interne fortegnelser over overtr√¶delser af denne forordning og over foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 58, stk. 2, og
  • v) udf√łre enhver anden opgave i forbindelse med beskyttelse af personoplysninger.
 • Hver tilsynsmyndighed letter indgivelse af klager, jf. stk.¬†1, litra¬†f), gennem foranstaltninger som f.eks. en klageformular, der ogs√• kan udfyldes elektronisk, uden at udelukke andre kommunikationsmidler.
 • Hver tilsynsmyndighed varetager sine opgaver uden udgifter for den registrerede og, hvis det er relevant, for databeskyttelsesr√•dgiveren.
 • Hvis anmodninger er √•benbart grundl√łse eller uforholdsm√¶ssige, is√¶r fordi de gentages, kan tilsynsmyndigheden opkr√¶ve et rimeligt gebyr baseret p√• de administrative omkostninger eller afvise at efterkomme anmodningen. Bevisbyrden for, at anmodningen er √•benbart grundl√łs eller uforholdsm√¶ssig, p√•hviler tilsynsmyndigheden.