Artikel 12

Gennemsigtig oplysning, meddelelser og n√¶rmere regler for ud√łvelsen af den registreredes rettigheder

 • Den dataansvarlige tr√¶ffer passende foranstaltninger til at give enhver oplysning som omhandlet i artikel 13 og 14 og enhver meddelelse i henhold til artikel 15-22 og 34 om behandling til den registrerede i en kortfattet, gennemsigtig, letforst√•elig og lettilg√¶ngelig form og i et klart og enkelt sprog, navnlig n√•r oplysninger specifikt er rettet mod et barn. Oplysningerne gives skriftligt eller med andre midler, herunder, hvis det er hensigtsm√¶ssigt, elektronisk. N√•r den registrerede anmoder om det, kan oplysningerne gives mundtligt, forudsat at den registreredes identitet godtg√łres med andre midler.
 • Den dataansvarlige letter ud√łvelsen af den registreredes rettigheder i henhold til artikel 15-22. I de tilf√¶lde, der er omhandlet i artikel 11, stk. 2, m√• den dataansvarlige ikke afvise at efterkomme den registreredes anmodning om at ud√łve sine rettigheder i henhold til artikel¬†15-22, medmindre den dataansvarlige p√•viser, at vedkommende ikke er i stand til at identificere den registrerede.
 • Den dataansvarlige oplyser uden un√łdig forsinkelse og i alle tilf√¶lde senest en m√•ned efter modtagelsen af anmodningen den registrerede om foranstaltninger, der tr√¶ffes p√• baggrund af en anmodning i henhold til artikel 15-22. Denne periode kan forl√¶nges med to m√•neder, hvis det er n√łdvendigt, under hensyntagen til anmodningernes kompleksitet og antal. Den dataansvarlige underretter den registrerede om enhver s√•dan forl√¶ngelse senest en m√•ned efter modtagelsen af anmodningen sammen med begrundelsen for forsinkelsen. Hvis den registrerede indgiver en anmodning elektronisk, meddeles oplysningerne s√• vidt muligt elektronisk, medmindre den registrerede anmoder om andet.
 • Hvis den dataansvarlige ikke tr√¶ffer foranstaltninger i anledning af den registreredes anmodning, underretter den dataansvarlige straks og senest en m√•ned efter modtagelsen af anmodningen den registrerede om √•rsagen hertil og om muligheden for at indgive en klage til en tilsynsmyndighed og indbringe sagen for en retsinstans.
 • Oplysninger, der gives i henhold til artikel 13 og 14, og enhver meddelelse og enhver foranstaltning, der tr√¶ffes i henhold til artikel 15-22 og 34, er gratis. Hvis anmodninger fra en registreret er √•benbart grundl√łse eller overdrevne, is√¶r fordi de gentages, kan den dataansvarlige enten:
  • a) opkr√¶ve et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger ved at give oplysninger eller meddelelser eller tr√¶ffe den √łnskede foranstaltning, eller
  • b) afvise at efterkomme anmodningen.
   Bevisbyrden for, at anmodningen er √•benbart grundl√łs eller overdreven, p√•hviler den dataansvarlige.
 • Uden at det ber√łrer artikel 11 kan den dataansvarlige, hvis der hersker rimelig tvivl om identiteten af den fysiske person, der frems√¶tter en anmodning som omhandlet i artikel 15-21, anmode om yderligere oplysninger, der er n√łdvendige for at bekr√¶fte den registreredes identitet.
 • De oplysninger, der skal gives til registrerede i henhold til artikel 13 og 14, kan gives sammen med standardiserede ikoner for at give et meningsfuldt overblik over den planlagte behandling p√• en klart synlig, letforst√•elig og letl√¶selig m√•de. Hvis ikonerne pr√¶senteres elektronisk, skal de v√¶re maskinl√¶sbare.
 • Kommissionen till√¶gges bef√łjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 92 med henblik p√• at fastl√¶gge de oplysninger, der skal fremg√• af ikoner, og procedurerne for tilvejebringelse af standardiserede ikoner.