Artikolu 12

Informazzjoni, komunikazzjoni u modalitajiet trasparenti g─žall-e┼╝er─őizzju tad-drittijiet tas-su─í─íett tad-data

 • Il-kontrollur g─žandu jie─žu mi┼╝uri adatti biex jipprovdi kwalunkwe informazzjoni msemmija fl-Artikoli 13 u 14 u kwalunkwe komunikazzjoni skont l-Artikoli 15 sa 22 u 34 relatata mal-ippro─őessar lis-su─í─íett tad-data f’forma kon─ői┼╝a, trasparenti, intelli─íibbli u fa─őilment a─ő─őessibbli, bl-u┼╝u ta’ lingwa─í─í ─őar u sempli─ői, b’mod partikolari g─žal kwalunkwe informazzjoni indirizzata spe─őifikament lil minorenni. L-informazzjoni g─žandha ti─íi pprovduta bil-miktub, jew b’mezzi o─žra, inklu┼╝, fejn xieraq, b’mezzi elettroni─ői. Meta tintalab mis-su─í─íett tad-data, l-informazzjoni tista’ ting─žata bil-fomm dment li ting─žata prova tal-identit├á tas-su─í─íett tad-data b’mezzi o─žra.
 • Il-kontrollur g─žandu jiffa─őilita l-e┼╝er─őizzju tad-drittijiet tas-su─í─íett tad-data skont l-Artikoli 15 sa 22. Fil-ka┼╝ijiet imsemmija fl-Artikolu┬á11(1), il-kontrollur ma g─žandux jirrifjuta li jie─žu azzjoni fuq it-talba tas-su─í─íett tad-data biex je┼╝er─őita d-drittijiet tieg─žu skont l-Artikoli 15 sa 22, ─žlief jekk il-kontrollur juri li huwa ma jkunx f’po┼╝izzjoni li jidentifika s-su─í─íett tad-data.
 • Il-kontrollur g─žandu jipprovdi informazzjoni dwar l-azzjoni me─žuda fuq talba skont l-Artikoli 15 sa 22 lis-su─í─íett tad-data ming─žajr dewmien ┼╝ejjed u fi kwalunkwe ka┼╝, fi ┼╝mien xahar minn meta jir─őievi t-talba. Dak il-perijodu jista’ ji─íi esti┼╝ b’ xahrejn o─žra fejn me─žtie─í, b’kont dovut tal-kumplessit├á u n-numru ta’ talbiet. Il-kontrollur g─žandu jinforma s-su─í─íett tad-data dwar kwalunkwe estensjoni fi ┼╝mien xahar minn meta jir─őievi t-talba, flimkien mar-ra─íunijiet g─žad-dewmien. Fejn is-su─í─íett tad-data jag─žmel it-talba b’mezzi f’forma elettronika, l-informazzjoni g─žandha ti─íi pprovduta b’mezzi elettroni─ői, fejn ikun possibbli, sakemm ma jkunx mitlub mod ie─žor mis-su─í─íett tad-data.
 • Jekk il-kontrollur ma ji─žux azzjoni fuq it-talba tas-su─í─íett tad-data, il-kontrollur g─žandu jinforma lis-su─í─íett tad-data ming─žajr dewmien u mhux aktar tard minn xahar minn meta jir─őievi t-talba bir-ra─íunijiet g─žalfejn ma jkunx ─ža azzjoni u dwar il-possibbilt├á li jitressaq ilment quddiem awtorit├á supervi┼╝orja u li jitfittex rimedju ─íudizzjarju.
 • L-informazzjoni pprovduta skont l-Artikoli 13 u 14 u kwalunkwe komunikazzjoni u kwalunkwe azzjoni skont l-Artikoli 15 sa 22 u 34 g─žandhom jing─žataw ming─žajr ─žlas. Fejn it-talbiet minn su─í─íett tad-data jkunu manifestament bla ba┼╝i jew e─ő─őessivi, b’mod partikolari min─žabba n-natura ripetittiva tag─žhom, il-kontrollur jista’ jew:
  • (a) jimponi ─žlas ra─íonevoli waqt li jqis l-ispejje┼╝ amministrattivi talli jipprovdi l-informazzjoni jew il-komunikazzjoni jew talli jie─žu l-azzjoni mitluba; jew
  • (b) jirrifjuta li jie─žu azzjoni fuq it-talba.
   Il-kontrollur g─žandu jerfa’ r-responsabbilt├á li juri n-natura manifestament ming─žajr ba┼╝i jew e─ő─őessiva tat-talba.
 • Ming─žajr pre─íudizzju g─žall-Artikolu 11, fejn il-kontrollur ikollu dubji ra─íonevoli dwar l-identit├á tal-persuna fi┼╝ika li tag─žmel it-talba msemmija fl-Artikoli 15 sa 21, il-kontrollur jista’ jitlob li ti─íi pprovduta informazzjoni addizzjonali me─žtie─ía biex ti─íi kkonfermata l-identit├á tas-su─í─íett tad-data.
 • L-informazzjoni li g─žandha ti─íi pprovduta lis-su─í─íetti tad-data skont l-Artikolu 13 u 14 tista’ ting─žata flimkien ma’ ikoni standardizzati sabiex ting─žata ─žarsa ─íenerali lejn l-ippro─őessar intenzjonat b’mod li jidher fa─őilment, li jinftiehem u li jinqara sew. Fejn l-ikoni jkunu ppre┼╝entati b’mod elettroniku, dawn g─žandhom ikunu jistg─žu jinqraw minn magna.
 • Il-Kummissjoni hija mog─žtija s-setg─ža li tadotta atti delegati f’konformit├á mal-Artikolu┬á92 g─žall-finijiet li tiddetermina l-informazzjoni li g─žandha ti─íi ppre┼╝entata permezz tal-ikoni u l-pro─őeduri g─žall-g─žoti ta’ ikoni standardizzati.