Artikolu 92

E┼╝er─őizzju tad-delega

  • Is-setg─ža li tadotta atti delegati hija mog─žtija lill-Kummissjoni so─í─íett g─žall-kondizzjonijiet stipulati f’dan l-Artikolu.
  • Id-delega ta’ setg─ža msemmija fl-Artikolu 12(8) u l-Artikolu 43(8) hija mog─žtija lill-Kummissjoni g─žal perijodu mhux determinat mill-24 ta’ Mejju 2016.
  • Id-delega ta’ setg─ža msemmija fl-Artikolu 12(8) u l-Artikolu 43(8) tista’ ti─íi rrevokata fi kwalunkwe ┼╝mien mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. De─ői┼╝joni ta’ revoka g─žandha ttemm id-delega ta’ setg─ža spe─őifikata f’dik id-de─ői┼╝joni. Din g─žandha tid─žol fis-se─ž─ž il-jum ta’ wara l-pubblikazzjoni tag─žha f’Il-─áurnal Uffi─őjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data aktar tard spe─őifikata fih. Hija ma g─žandhiex taffettwa l-validit├á ta’ kwalunkwe att delegat di─í├á fis-se─ž─ž.
  • Malli tadotta att delegat, il-Kummissjoni g─žandha tinnotifikah fl-istess ─žin lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.
  • Att delegat adottat skont l-Artikolu 12(8) u l-Artikolu 43(8) g─žandu jid─žol fis-se─ž─ž biss jekk ma jkun hemm l-ebda o─í─íezzjoni espressa la mill-Parlament Ewropew u lanqas mill-Kunsill f’perijodu ta’ tliet xhur min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta’ dak il-perijodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu t-tnejn infurmaw lill-Kummissjoni li mhumiex ser jo─í─íezzjonaw. Dak il-perijodu g─žandu ji─íi esti┼╝ bi tliet xhur fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.