Artikolu 56

Kompetenza tal-awtorità superviżorja ewlenija

  • Ming─žajr pre─íudizzju g─žall-Artikolu 55, l-awtorit├á supervi┼╝orja tal-istabbiliment ewlieni jew tal-istabbiliment uniku tal-kontrollur jew il-pro─őessur g─žandha tkun kompetenti biex ta─íixxi b─žala l-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija g─žall-ippro─őessar transkonfinali li jsir minn dak il-kontrollur jew pro─őessur f’konformit├á mal-pro─őedura prevista fl-Artikolu┬á60.
  • B’deroga mill-paragrafu 1, kull awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha tkun kompetenti biex tittratta lment imressaq lilha jew ksur possibbli ta’ dan ir-Regolament, jekk is-su─í─íett ikun marbut biss ma’ stabbiliment fl-Istat Membru tag─žha jew jaffettwa b’mod sostanzjali su─í─íetti tad-data fl-Istat Membru tag─žha biss.
  • Fil-ka┼╝ijiet imsemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu, l-awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha tinforma lill-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija ming─žajr dewmien dwar dik il-kwistjoni. F’perijodu ta’ tliet ─íimg─žat wara li ti─íi infurmata l-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija g─žandha tidde─őiedi jekk hux ser tittratta l-ka┼╝ f’konformit├á mal-pro─őedura prevista fl-Artikolu 60, billi tie─žu kont ta’ jekk hemm jew m’hemmx stabbiliment tal-kontrollur jew il-pro─őessur fl-Istat Membru li l-awtorit├á supervi┼╝orja tkun infurmatha bih.
  • Fejn l-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija tidde─őiedi li tittratta l-ka┼╝, g─žandha tapplika l-pro─őedura prevista fl-Artikolu┬á60. L-awtorit├á supervi┼╝orja li tkun infurmat lill-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija tista’ tissottometti abbozz g─žal de─ői┼╝joni lill-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija. L-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija g─žandha tie─žu kont bl-akbar reqqa dak l-abbozz meta tkun qed t─žejji l-abbozz ta’ de─ői┼╝joni msemmi fl-Artikolu┬á60(3).
  • Fejn il-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija tidde─őiedi li ma tittrattax il-ka┼╝, l-awtorit├á supervi┼╝orja li tkun infurmat lill-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija g─žandha tittrattah skont l-Artikoli 61 u 62.
  • L-awtorit├á supervi┼╝orja ewlenija g─žandha tkun l-interlokutur uniku tal-kontrollur jew il-pro─őessur g─žall-ippro─őessar transkonfinali li jsir minn dak il-kontrollur jew pro─őessur.