Artikolu 42

─Őertifikazzjoni

  • L-Istati Membri, l-awtoritajiet supervi┼╝orji, il-Bord u l-Kummissjoni g─žandhom jinkora─í─íixxu, b’mod partikolari fil-livell tal-Unjoni, l-istabbiliment ta’ mekkani┼╝mi ta’ ─őertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-data u ta’ si─íilli u marki tal-protezzjoni tad-data, bil-g─žan li juru l-konformit├á ma’ dan ir-Regolament ta’ attivitajiet ta’ ppro─őessar mill-kontrolluri u mill-pro─őessuri. G─žandu jittie─žed kont tal-─žti─íijiet spe─őifi─ői tal-impri┼╝i mikro, ┼╝g─žar u ta’ daqs medju.
  • Minbarra l-aderenza minn kontrolluri jew pro─őessuri so─í─íetti g─žal dan ir-Regolament, jistg─žu ji─íu stabbiliti mekkani┼╝mi ta’ ─őertifikazzjoni ta’ protezzjoni tad-data, si─íilli jew marki approvati skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu┬ág─žall-g─žan li tintwera l-e┼╝istenza ta’ salvagwardji xierqa pprovduti minn kontrolluri jew pro─őessuri li mhumiex so─í─íetti g─žal dan ir-Regolament skont l-Artikolu 3 fil-qafas ta’ trasferimenti ta’ data personali lejn pajji┼╝i terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali skont it-termini msemmija fil-punt (f) tal-Artikolu 46(2). Tali kontrolluri jew pro─őessuri g─žandhom jie─ždu impenji vinkolanti u infurzabbli, permezz ta’ strumenti kuntrattwali jew legalment vinkolanti o─žrajn, biex japplikaw dawk is-salvagwardji xierqa, inklu┼╝ fir-rigward tad-drittijiet tas-su─í─íetti tad-data.
  • I─ő-─őertifikazzjoni g─žandha tkun volontarja u disponibbli permezz ta’ pro─őess li jkun trasparenti.
  • ─Őertifikazzjoni skont dan l-Artikolu ma tnaqqasx ir-responsabbilt├á tal-kontrollur jew il-pro─őessur g─žall-konformit├á ma’ dan ir-Regolament u huwa ming─žajr pre─íudizzju g─žall-kompiti u s-setg─žat tal-awtoritajiet supervi┼╝orji li huma kompetenti skont l-Artikolu 55 jew 56.
  • ─Őertifikazzjoni skont dan l-Artikolu g─žandha tin─žare─í mill-korpi ta’ ─őertifikazzjoni msemmija fl-Artikolu 43, jew mill-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti abba┼╝i ta’ kriterji approvati mill-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti jew mill-Bord, skont l-Artikolu 63. Fejn il-kriterji huma approvati mill-Bord, dan jista’ jirri┼╝ulta f’─őertifikazzjoni komuni, is-Si─íill Ewropew g─žall-Protezzjoni tad-Data.
  • Il-kontrollur jew il-pro─őessur li jissottometti l-ippro─őessar tieg─žu g─žall-mekkani┼╝mu ta’ ─őertifikazzjoni g─žandu jipprovdi lill-korp ta’ ─őertifikazzjoni msemmi fl-Artikolu 43, jew fejn applikabbli, l-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti, bl-informazzjoni kollha u l-a─ő─őess g─žall-attivitajiet ta’ ppro─őessar tieg─žu li huma me─žtie─ía biex titwettaq il-pro─őedura ta’ ─őertifikazzjoni.
  • I─ő-─őertifikazzjoni g─žandha tin─žare─í lil kontrollur jew pro─őessur g─žal perijodu massimu ta’ tliet snin u tista’ ti─í─íedded, skont l-istess kondizzjonijiet, sakemm jibqg─žu ji─íu sodisfatti r-rekwi┼╝iti rilevanti. I─ő-─őertifikazzjoni g─žandha ti─íi rtirata, fejn applikabbli, mill-korpi ta’ ─őertifikazzjoni msemmija fl-Artikolu┬á43, jew mill-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti fejn ma ji─íux sodisfatti jew ma jibqg─žux ji─íu sodisfatti r-rekwi┼╝iti g─ža─ő-─őertifikazzjoni.
  • Il-Bord g─žandu ji─íbor il-mekkani┼╝mi ta’ ─őertifikazzjoni u s-si─íilli u l-marki g─žall-protezzjoni tad-data kollha f’re─íistru u g─žandu jag─žmilhom disponibbli g─žall-pubbliku permezz ta’ kwalunkwe mezz xieraq.