Artikolu 40

Kodi─őijiet ta’ kondotta

 • L-Istati Membri, l-awtoritajiet supervi┼╝orji, il-Bord u l-Kummissjoni g─žandhom jinkora─í─íixxu t-tfassil ta’ kodi─őijiet ta’ kondotta ma─žsuba biex jikkontribwixxu g─žall-applikazzjoni xierqa ta’ dan ir-Regolament, b’kont me─žud tal-karatteristi─ői spe─őifi─ői tad-diversi setturi tal-ippro─őessar u l-─žti─íijiet spe─őifi─ői ta’ impri┼╝i mikro, ┼╝g─žar u ta’ daqs medju.
 • Asso─őjazzjonijiet u korpi o─žrajn li jirrappre┼╝entaw kategoriji ta’ kontrolluri jew pro─őessuri jistg─žu j─žejju kodi─őijiet ta’ kondotta, jew jemendaw jew jestendu dawn il-kodi─őijiet, bil-g─žan li jispe─őifikaw l-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament, b─žal fil-rigward ta’:
  • (a) l-ippro─őessar ─íust u trasparenti;
  • (b) l-interessi le─íittimi segwiti mill-kontrolluri f’kuntesti spe─őifi─ői;
  • (c) il-─íbir tad-data personali;
  • (d) il-psewdonimizzazzjoni ta’ data personali;
  • (e) l-informazzjoni provduta lill-pubbliku u lis-su─í─íetti tad-data;
  • (f) l-e┼╝er─őitar tad-drittijiet tas-su─í─íetti tad-data;
  • (g) l-informazzjoni provduta lil, u l-protezzjoni ta’, minorenni, u l-mod kif jinkiseb il-kunsens tad-detenturi tar-responsabbilt├á ta’ ─íenituri fir-rigward ta’ minorenni;
  • (h) il-mi┼╝uri u l-pro─őeduri msemmija fl-Artikoli 24 u 25 u l-mi┼╝uri biex ji┼╝guraw is-sigurt├á tal-ippro─őessar imsemmija fl-Artikolu 32;
  • (i) in-notifika ta’ ksur ta’ data personali lill-awtoritajiet supervi┼╝orji u l-komunikazzjoni ta’ tali ksur ta’ data personali lis-su─í─íetti tad-data;
  • (j) trasferiment ta’ data personali lil pajji┼╝i terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali; jew
  • (k) pro─őeduri barra l-qorti u pro─őeduri o─žrajn ta’ ri┼╝oluzzjoni ta’ tilwim g─žas-soluzzjoni ta’ tilwim bejn il-kontrolluri u s-su─í─íetti tad-data fir-rigward tal-ippro─őessar, ming─žajr pre─íudizzju g─žad-drittijiet tas-su─í─íetti tad-data skont l-Artikoli┬á77 u 79.
 • Minbarra l-konformit├á mill-kontrolluri jew il-pro─őessuri su─í─íett g─žal dan ir-Regolament, il-kodi─őijiet ta’ kondotta approvati skont il-paragrafu 5 ta’ dan l-Artikolu┬áu li jkollhom validit├á ─íenerali skont il-paragrafu 9 ta’ dan l-Artikolu┬ájistg─žu wkoll ji─íu osservati minn kontrolluri jew pro─őessuri li mhumiex so─í─íetti g─žal dan ir-Regolament skont l-Artikolu┬á3 sabiex jipprovdu salvagwardji xierqa fi ─ždan il-qafas ta’ trasferimenti ta’ data personali lejn pajji┼╝i terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali skont it-termini msemmija fil-punt (e) tal-Artikolu┬á46(2). Tali kontrolluri jew pro─őessuri g─žandhom jie─ždu impenji vinkolanti u e┼╝egwibbli, permezz ta’ strumenti kuntrattwali jew strumenti legalment vinkolanti o─žra, biex japplikaw dawk is-salvagwardji xierqa, inklu┼╝ fir-rigward tad-drittijiet tas-su─í─íetti tad-data.
 • Kodi─ői ta’ kondotta msemmi fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu┬ág─žandu jkun fih mekkani┼╝mi li jippermettu lill-korp imsemmi fl-Artikolu 41(1) biex iwettaq il-monitora─í─í obbligatorju ta’ konformit├á mad-dispo┼╝izzjonijiet tieg─žu mill-kontrolluri jew il-pro─őessuri li japplikawh, ming─žajr pre─íudizzju g─žall-kompiti u s-setg─žat tal-awtoritajiet supervi┼╝orji li huma kompetenti skont l-Artikolu 55 jew 56.
 • L-asso─őjazzjonijiet u korpi o─žra msemmija fil-paragrafu 2 ta’ dan l-Artikolu┬áli g─žandhom l-g─žan li j─žejju kodi─ői ta’ kondotta jew li jemendaw jew jestendu kodi─ői e┼╝istenti, g─žandhom jippre┼╝entaw l-abbozz ta’ kodi─ői, l-emenda jew l-estensjoni lill-awtorit├á supervi┼╝orja li hija kompetenti skont l-Artikolu 55. L-awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha tipprovdi opinjoni dwar jekk l-abbozz ta’ kodi─ői, l-emenda jew l-estensjoni jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament u g─žandha tapprova tali abbozz ta’ kodi─ői, emenda jew estensjoni jekk hija tqis li jipprovdu bi┼╝┼╝ejjed salvagwardji xierqa.
 • Fejn l-opinjoni msemmija fil-paragrafu 5 tapprova l-abbozz ta’ kodi─ői, jew l-emenda jew l-estensjoni, u fejn il-kodi─ői ta’ kondotta kon─őernat mhux marbut mal-attivitajiet ta’ ppro─őessar f’bosta Stati Membri, l-awtorit├á supervi┼╝orja g─žandha tirre─íistra u tippubblika l-kodi─ői.
 • Fejn abbozz ta’ kodi─ői ta’ kondotta huwa marbut mal-attivitajiet ta’ ppro─őessar f’bosta Stati Membri, l-awtorit├á supervi┼╝orja li hi kompetenti skont l-Artikolu 55 g─žandha, qabel ma tapprova l-abbozz ta’ kodi─ői, l-emenda jew l-estensjoni, tippre┼╝entahom fil-pro─őedura msemmija fl-Artikolu 63 lill-Bord li g─žandu jag─žti opinjoni dwar jekk l-abbozz ta’ kodi─ői, l-emenda jew l-estensjoni jikkonformawx ma’ dan ir-Regolament jew, fil-ka┼╝ imsemmi fil-paragrafu 3 ta’ dan l-Artikolu, jipprovdux salvagwardji xierqa.
 • Fejn l-opinjoni msemmija fil-paragrafu 7 tikkonferma li l-abbozz ta’ kodi─ői, l-emenda jew l-estensjoni, jikkonformaw ma’ dan ir-Regolament, jew, fis-sitwazzjoni msemmija fil-paragrafu 3, jipprovdu salvagwardji xierqa, il-Bord g─žandu jippre┼╝enta l-opinjoni tieg─žu lill-Kummissjoni.
 • Il-Kummissjoni tista’, permezz ta’ atti ta’ implimentazzjoni, tidde─őiedi li l-kodi─őijiet ta’ kondotta, l-emendi jew l-estensjonijiet approvati ppre┼╝entati lilha skont il-paragrafu┬á8 ta’ dan l-Artikolu g─žandhom validit├á ─íenerali fi ─ždan l-Unjoni. Dawk l-atti ta’ implimentazzjoni g─žandhom ji─íu adottati skont il-pro─őedura ta’ e┼╝ami stabbilita fl-Artikolu┬á93(2).
 • Il-Kummissjoni g─žandha ti┼╝gura r-reklamar xieraq g─žall-kodi─őijiet approvati li jkun ─íie de─ői┼╝ li g─žandhom validit├á ─íenerali skont il-paragrafu 9.
 • Il-Bord g─žandu ji─íbor il-kodi─őijiet ta’ kondotta, l-emendi u l-estensjonijiet kollha f’re─íistru u g─žandu jag─žmilhom disponibbli g─žall-pubbliku b’mezzi xierqa.