Artikolu 82

Dritt g─žal kumpens u responsabbilt├á

  • Kwalunkwe persuna li tkun ─íarrbet xi dannu materjali jew mhux materjali b’ri┼╝ultat ta’ ksur ta’ dan ir-Regolament g─žandu jkollha d-dritt li tir─őievi kumpens mill-kontrollur jew il-pro─őessur g─žad-dannu m─íarrab.
  • Kwalunkwe kontrollur involut fl-ippro─őessar g─žandu jkunu responsabbli g─žad-dannu kkaw┼╝at mill-ippro─őessar li jikser dan ir-Regolament. Pro─őessur g─žandu jkun responsabbli g─žad-dannu kkaw┼╝at mill-ippro─őessar f’ka┼╝ biss fejn ma jkunx ikkonforma mal-obbligi ta’ dan ir-Regolament diretti b’mod spe─őifiku lejn il-pro─őessuri jew fejn ikun a─íixxa lil hinn minn jew kontra istruzzjonijiet legali tal-kontrollur.
  • Kontrollur jew pro─őessur g─žandu jkun e┼╝entat mir-responsabbilt├á ta─žt il-paragrafu 2 jekk jag─žti prova li bl-ebda mod m’huwa responsabbli g─žall-avveniment li wassal g─žad-dannu.
  • Fejn aktar minn kontrollur jew pro─őessur wie─žed, jew kemm kontrollur kif ukoll pro─őessur, ikunu involuti fl-istess pro─őediment u fejn, ta─žt il-paragrafi 2 u 3, ikunu responsabbli g─žal kwalunkwe dannu kkaw┼╝at mill-ippro─őessar, kull kontrollur jew pro─őessur g─žandhom jin┼╝ammu responsabbli g─žad-dannu kollu, sabiex ji─íi ┼╝gurat kumpens effettiv g─žas-su─í─íett tad-data.
  • Fejn kontrollur jew pro─őessur ikun ─žallas, f’konformit├á mal-paragrafu 4, il-kumpens s─ži─ž g─žad-dannu m─íarrab, dak il-kontrollur jew il-pro─őessur g─žandu jkun intitolat li jitlob lura mill-kontrolluri jew il-pro─őessuri l-o─žra involuti fl-istess ippro─őessar dik il-parti tal-kumpens li tikkorrispondi g─žall-parti tag─žhom tar-responsabbilt├á g─žad-dannu, f’konformit├á mal-kondizzjonijiet stabbiliti fil-paragrafu 2.
  • Pro─őedimenti tal-qorti biex ji─íi e┼╝er─őitat id-dritt li ji─íi ri─őevut kumpens g─žandhom jitressqu quddiem il-qrati kompetenti ta─žt il-li─íi tal-Istat Membru msemmija fl-Artikolu┬á79(2).