Artikolu 36

Konsultazzjoni minn qabel

 • Il-kontrollur g─žandu jikkonsulta lill-awtorit├á supervi┼╝orja qabel l-ippro─őessar fejn valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data ta─žt l-Artikolu┬á35 tindika li l-ippro─őessar ikun ser jirri┼╝ulta f’riskju g─žoli fin-nuqqas ta’ mi┼╝uri me─žuda mill-kontrollur biex jittaffa r-riskju.
 • Fejn l-awtorit├á supervi┼╝orja tkun tal-opinjoni li l-ippro─őessar ma─žsub imsemmi fil-paragrafu┬á1 jikser dan ir-Regolament, b’mod partikolari fejn il-kontrollur ma jkunx identifika jew naqqas bi┼╝┼╝ejjed ir-riskju, l-awtorita’ supervi┼╝orja g─žandha, f’perijodu sa tmien ─íimg─žat wara li tir─őievi t-talba g─žall-konsultazzjoni, tipprovdi parir bil-miktub lill-kontrollur, u, fejn applikabbli g─žall-pro─őessur, u tista’ tu┼╝a kwalunkwe mis-setg─žat tag─žha msemmija fl-Artikolu┬á58. Dak il-perijodu jista’ ji─íi esti┼╝ g─žal sitt ─íimg─žat, b’kont me─žud tal-kumplessit├á tal-ippro─őessar ma─žsub. L-awtorita’ supervi┼╝orja g─žandha tinforma l-kontrollur, u fejn applikabbli, il-pro─őessur, dwar kwalunkwe estensjoni fi ┼╝mien xahar minn meta jir─őievi t-talba g─žal konsultazzjoni flimkien mar-ra─íunijiet g─žad-dewmien. Dawk il-perijodi jistg─žu ji─íu sospi┼╝i sakemm l-awtorit├á supervi┼╝orja tkun kisbet informazzjoni li tkun talbet g─žal finijiet ta’ konsultazzjoni.
 • Meta jikkonsulta lill-awtorit├á supervi┼╝orja skont il-paragrafu┬á1, il-kontrollur g─žandu jipprovdi lill-awtorit├á supervi┼╝orja
  • (a) fejn applikabbli, bir-responsabbiltajiet rispettivi ta’ kontrollur, kontrolluri u pro─őessuri kon─íunti involuti fl-ippro─őessar, b’mod partikolari g─žall-ippro─őessar fi ─ždan grupp ta’ impri┼╝i;
  • (b) bil-finijiet u l-mezzi tal-ippro─őessar ma─žsub;
  • (c) bil-mi┼╝uri u s-salvagwardji previsti biex jipprote─íu d-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íetti tad-data skont dan ir-Regolament;
  • (d) fejn applikabbli, bid-dettalji tal-kuntatt tal-uffi─őjal tal-protezzjoni tad-data;
  • (e) bil-valutazzjoni tal-impatt fuq il-protezzjoni tad-data prevista fl-Artikolu┬á35; u
  • (f) bi kwalunkwe informazzjoni o─žra mitluba mill-awtorit├á supervi┼╝orja.
 • L-Istati Membri g─žandhom jikkonsultaw lill-awtorit├á supervi┼╝orja matul it-t─žejjija ta’ proposta g─žal mi┼╝ura le─íi┼╝lattiva li g─žandha ti─íi adottata minn parlament nazzjonali, jew ta’ mi┼╝ura regolatorja bba┼╝ata fuq tali mi┼╝ura le─íi┼╝lattiva li tirrigwarda l-ippro─őessar.
 • Minkejja l-paragrafu┬á1, il-li─íi tal-Istat Membru tista’ tirrikjedi li l-kontrolluri jikkonsultaw mal-awtorit├á supervi┼╝orja u jiksbu awtorizzazzjoni minn qabel minnha b’rabta mal-ippro─őessar minn kontrollur g─žall-prestazzjoni ta’ kompitu mwettaq minn kontrollur fl-interess pubbliku, inklu┼╝ l-ippro─őessar b’rabta mal-protezzjoni so─őjali u s-sa─ž─ža pubblika.