Artikolu 64

Opinjoni tal-Bord

 • Il-Bord g─žandu jo─žro─í opinjoni fejn awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti tkun bi─žsiebha tadotta kwalunkwe wa─žda mill-mi┼╝uri hawn ta─žt. G─žal dak il-g─žan, l-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti g─žandha tikkomunika l-abbozz ta’ de─ői┼╝joni lill-Bord, meta hija:
  • (a) ikollha l-g─žan li tadotta lista tal-operazzjonijiet ta’ ppro─őessar so─í─íetta g─žar-rekwi┼╝it g─žal valutazzjoni tal-impatt tal-protezzjoni tad-data skont l-Artikolu 35(4);
  • (b) tikkon─őerna su─í─íett skont l-Artikolu 40(7) jekk abbozz ta’ kodi─ői ta’ kondotta jew emenda jew estensjoni ta’ kodi─ői ta’ kondotta jkunux konformit ma’ dan ir-Regolament;
  • (c) ikollha l-g─žan li tapprova l-kriterji g─žall-akkreditazzjoni ta’ korp skont l-Artikolu 41(3) jew korp ta’ ─őertifikazzjoni skont l-Artikolu 43(3);
  • (d) ikollha l-g─žan li tiddetermina l-klaw┼╝oli standard ta’ protezzjoni tad-data msemmija fil-punt (d) tal-Artikolu 46(2) u fl-Artikolu 28(8);
  • (e) ikollha l-g─žan li tawtorizza l-klaw┼╝oli kuntrattwali msemmija fil-punt (a) tal-Artikolu┬á46(3); jew
  • (f) ikollha l-g─žan li tapprova regoli korporattivi vinkolanti fis-sens tal-Artikolu┬á47.
 • Kwalunkwe awtorit├á supervi┼╝orja, il-President tal-Bord jew il-Kummissjoni tista’ titlob li kwalunkwe kwistjoni ta’ applikazzjoni ─íenerali jew li jkollha effetti f’aktar minn Stat Membru wie─žed ti─íi e┼╝aminata mill-Bord bil-─žsieb li tinkiseb opinjoni, b’mod partikolari fejn awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti ma tkunx f’konformit├á mal-obbligi ta’ assistenza re─őiproka f’konformit├á mal-Artikolu 61 jew g─žal operazzjonijiet kon─íunti f’konformit├á mal-Artikolu 62.
 • Fil-ka┼╝ijiet imsemmija fil-paragrafi 1 u 2, il-Bord g─žandu jo─žro─í opinjoni dwar is-su─í─íett sottomess lilu dment li ma jkunx di─í├á ─žare─í opinjoni dwar l-istess su─í─íett. Dik l-opinjoni g─žandha ti─íi adottata fi ┼╝mien tmien ─íimg─žat b’ma─í─íoranza sempli─ői tal-membri tal-Bord. Dak il-perijodu jista’ ji─íi esti┼╝ b’sitt ─íimg─žat o─žra, filwaqt li jittie─žed kont tal-kumplessit├á tas-su─í─íett. Fir-rigward tal-abbozz ta’ de─ői┼╝joni msemmi fil-paragrafu 1 i─ő─őirkolat lill-membri tal-Bord f’konformit├á mal-paragrafu 5, membru li ma jkunx o─í─íezzjona f’perijodu ra─íonevoli indikat mill-President g─žandu jitqies li jkun qabel mal-abbozz ta’ de─ői┼╝joni.
 • L-awtoritajiet supervi┼╝orji u l-Kummissjoni g─žandhom, ming─žajr dewmien ┼╝ejjed, jikkomunikaw b’mod elettroniku lill-Bord, bl-u┼╝u ta’ format standardizzat kwalunkwe informazzjoni rilevanti, inklu┼╝ skont kif ikun il-ka┼╝ sommarju tal-fatti, l-abbozz ta’ de─ői┼╝joni, ir-ra─íunijiet li jag─žmlu l-mog─ždija ta’ tali mi┼╝ura me─žtie─ía, u l-fehmiet ta’ awtoritajiet supervi┼╝orji kkon─őernati o─žra.
 • Il-President tal-Bord g─žandu, ming─žajr dewmien ┼╝ejjed, jinforma b’mod elettroniku:
  • (a) lill-membri tal-Bord u lill-Kummissjoni dwar kwalunkwe informazzjoni rilevanti li tkun ─íiet ikkomunikata lilu bl-u┼╝u ta’ format standardizzat. Is-segretarjat tal-Bord g─žandu jipprovdi, fejn me─žtie─í, traduzzjonijiet ta’ informazzjoni rilevanti; u
  • (b) lill-awtorit├á supervi┼╝orja msemmija, skont kif ikun il-ka┼╝, fil-paragrafi 1 u 2, u lill-Kummissjoni dwar l-opinjoni u jag─žmilha pubblika.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja kompetenti ma g─žandhiex tadotta l-abbozz ta’ de─ői┼╝joni tag─žha msemmi fil-paragrafu┬á1 fil-perijodu msemmi fil-paragrafu 3.
 • L-awtorit├á supervi┼╝orja msemmija fil-paragrafu 1 g─žandha tie─žu kont bl-akbar reqqa tal-opinjoni tal-Bord u fi ┼╝mien ─íimag─žtejn wara li tir─őievi l-opinjoni, g─žandha tikkomunika lill-President tal-Bord b’mod elettroniku jekk ser i┼╝┼╝omm jew temenda l-abbozz ta’ de─ői┼╝joni tag─žha u, jekk ikun hemm, l-abbozz emendat ta’ de─ői┼╝joni, bl-u┼╝u ta’ format standardizzat.
 • Fejn l-awtorit├á supervi┼╝orja kkon─őernata tinforma lill-President tal-Bord fil-perijodu msemmi fil-paragrafu 7 ta’ dan l-Artikolu li hija ma tkunx bi─žsiebha ssegwi, b’mod s─ži─ž jew parzjali, l-opinjoni tal-Bord, filwaqt li tag─žti r-ra─íunijiet rilevanti, g─žandu japplika l-Artikolu 65(1).