Artikolu 49

Derogi g─žal sitwazzjonijiet spe─őifi─ői

 • Fin-nuqqas ta’ de─ői┼╝joni dwar l-adegwatezza skont l-Artikolu 45(3), jew salvagwardji xierqa skont l-Artikolu 46, inklu┼╝i regoli korporattivi vinkolanti, trasferiment jew sett ta’ trasferimenti ta’ data personali lejn pajji┼╝ terz jew organizzazzjoni internazzjonali g─žandu jse─ž─ž biss b’wa─žda mill-kondizzjonijiet li ─íejjin:
  • (a) is-su─í─íett tad-data jkun espli─őitament ta kunsens g─žat-trasferiment propost, wara li jkun ─íie informat bir-riskji possibbli ta’ tali trasferimenti g─žas-su─í─íett tad-data min─žabba n-nuqqas ta’ de─ői┼╝joni ta’ adegwatezza u salvagwardji xierqa;
  • (b) it-trasferiment ikun me─žtie─í g─žat-twettiq ta’ kuntratt bejn is-su─í─íett tad-data u l-kontrollur jew l-implimentazzjoni ta’ mi┼╝uri ta’ qabel il-kuntratt me─žuda fuq talba tas-su─í─íett tad-data;
  • (c) it-trasferiment ikun me─žtie─í g─žall-konklu┼╝joni jew it-twettiq ta’ kuntratt konklu┼╝ fl-interess tas-su─í─íett tad-data bejn il-kontrollur u persuna fi┼╝ika jew ─íuridika o─žra;
  • (d) it-trasferiment ikun me─žtie─í g─žal ra─íunijiet importanti ta’ interess pubbliku;
  • (e) it-trasferiment ikun me─žtie─í g─žall-istabbiliment, l-e┼╝er─őizzju jew id-difi┼╝a ta’ talbiet legali;
  • (f) it-trasferiment ikun me─žtie─í sabiex ji─íu protetti l-interessi vitali tas-su─í─íett tad-data jew ta’ persuni o─žra, fejn is-su─í─íett tad-data ma jkunx fi┼╝ikament jew legalment kapa─ői li jag─žti l-kunsens;
  • (g) it-trasferiment isir minn re─íistru li skont il-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru huwa ma─žsub biex jipprovdi informazzjoni lill-pubbliku u li huwa miftu─ž g─žall-konsultazzjoni jew mill-pubbliku in─íenerali inkella minn kwalunkwe persuna li tista’ turi interess le─íittimu, i┼╝da biss sa fejn ji─íu sodisfatti fil-ka┼╝ partikolari l-kondizzjonijiet stipulati mil-li─íi tal-Unjoni jew ta’ Stat Membru g─žall-konsultazzjoni.
   Fejn trasferiment ma setg─žax ikun ibba┼╝at fuq dispo┼╝izzjoni fl-Artikoli 45 jew 46, inklu┼╝i d-dispo┼╝izzjonijiet dwar regoli korporattivi vinkolanti, u l-ebda wa─žda mid-derogi g─žal sitwazzjoni spe─őifika msemmija fl-ewwel subparagrafu ta’ dan il-paragrafu ma tkun applikabbli, it-trasferiment ma jkunx ripetittiv, jikkon─őerna biss g─žadd limitat ta’ su─í─íetti tad-data, ikun me─žtie─í g─žall-g─žanijiet ta’ interessi le─íittimi konvin─őenti mfittxija mill-kontrollur li ma jing─želbux mill-interessi jew id-drittijiet u l-libertajiet tas-su─í─íett tad-data, u l-kontrollur ikun ivvaluta ─ő-─őirkostanzi kollha madwar it-trasferiment tad-data u abba┼╝i ta’ dik il-valutazzjoni pprovda salvagwardji xierqa fir-rigward tal-protezzjoni tad-data personali. Il-kontrollur g─žandu jinforma lill-awtorit├á supervi┼╝orja bit-trasferiment. Il-kontrollur g─žandu, barra milli jipprovdi l-informazzjoni msemmija fl-Artikolu 13 u 14, jinforma lis-su─í─íett tad-data dwar it-trasferiment u dwar l-interessi le─íittimi konvin─őenti segwiti.
 • Trasferiment skont il-punt (g) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 ma g─žandux jinvolvi t-totalit├á tad-data personali jew kategoriji s─ža─ž tad-data personali li jinsabu fir-re─íistru. Fejn ir-re─íistru huwa ma─žsub g─žall-konsultazzjoni minn persuni li jkollhom interess le─íittimu, it-trasferiment g─žandu jsir biss fuq it-talba ta’ dawk il-persuni jew jekk ser ikunu r-ri─őevituri.
 • Il-punti (a), (b) u (c) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 u t-tieni subparagrafu tieg─žu ma g─žandhomx japplikaw g─žal attivitajiet imwettqa minn awtoritajiet pubbli─ői fl-e┼╝er─őizzju tas-setg─žat pubbli─ői tag─žhom.
 • L-interess pubbliku msemmi fil-punt (d) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 1 g─žandu ji─íi rikonoxxut fil-li─íi tal-Unjoni jew tal-Istat Membru li g─žaliha jkun so─í─íett il-kontrollur.
 • Fin-nuqqas ta’ de─ői┼╝joni dwar l-adegwatezza, il-li─íi tal-Unjoni jew il-li─íi tal-Istat Membru tista’, g─žal ra─íunijiet importanti ta’ interess pubbliku, espressament tistabbilixxi limiti g─žat-trasferiment ta’ kategoriji spe─őifi─ői tad-data personali lejn pajji┼╝ terz jew organizzazzjoni internazzjonali. L-Istati Membri g─žandhom jinnotifikaw tali dispo┼╝izzjonijiet lill-Kummissjoni.
 • Il-kontrollur jew il-pro─őessur g─žandu jiddokumenta l-valutazzjoni kif ukoll is-salvagwardji xierqa msemmija fit-tieni subparagrafu tal-paragrafu 1 ta’ dan l-Artikolu fir-re─íistri msemmija fl-Artikolu 30.